Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Porovnanie výroby elektrickej energie z rôznych zdrojov

 

jadro
výhody nevýhody
 • nezaťažuje životné prostredie vypúšťaním produktov spaľovania fosílnych palív
 • vysoký faktor využitia inštalovaného výkonu
 • nízka cena jednotky vyrobenej elektrickej energie v porovnaní s ostatnými typmi
 • cena paliva sa podieľa malým dielom na cene vyrobenej elektrickej energie v porovnaní s ostatnými typmi (stabilita ceny elektriny pri pohyboch cien paliva)
 • existujú spoľahliví dodávatelia jadrového paliva v stabilných regiónoch
 • je možné vytvoriť zásoby paliva na niekoľko rokov
 • pomerne malé objemy produkovaných odpadov
 • neustále prebiehajúci vedecký výskum na poli jadra
 • nízke prevádzkové náklady
 • dlhodobá životnosť (desiatky rokov)
 • možnosť využitia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • vysoké investičné náklady pri výstavbe
 • potrebná starostlivosť o dlhodobo uložené rádioaktívne odpady
uhlie
výhody nevýhody
 • existujú spoľahliví dodávatelia uhlia v stabilných regiónoch
 • vysoký faktor využitia inštalovaného výkonu
 • investičné náklady pri výstavbe sú nižšie, ako pri jadre
 • možnosť využitia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • zaťažuje životné prostredie vypúšťaním produktov spaľovania (následkom sú kyslé dažde, otepľovanie)
 • vysoké náklady na dopravu uhlia
 • vyčerpávajúce sa zdroje, nutnosť hľadania nových nálezísk
 • vysokonákladné technológie pre elimináciu vplyvov na životné prostredie
plyn, minerálne oleje
výhody nevýhody
 • dobre vybudovaná infraštruktúra pre zásobovanie palivom
 • schopnosť rýchlych zmien výkonu podľa požiadaviek siete
 • investičné náklady pri výstavbe sú nižšie, ako pri jadre
 • možnosť využitia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • zaťažuje životné prostredie vypúšťaním produktov spaľovania (otepľovanie)
 • vyčerpávajúce sa zdroje, nutnosť hľadania nových nálezísk (viaceré v nestabilných regiónoch)
 • vysoká závislosť vyrobenej elektriny a tepla na cene paliva
 • v poslednom období vysoké ceny vyrobenej elektriny a tepla
voda
výhody nevýhody
 • obnoviteľný zdroj energie, bez produktov spaľovania
 • v závislosti od projektu aj schopnosť rýchlych zmien výkonu podľa požiadaviek siete
 • nízke prevádzkové náklady
 • efektívna a spoľahlivá prevádzka
 • závislosť od klimatických podmienok (výdatnosť vodných zrážok)
 • vysoké investičné náklady pri výstavbe
 • v závislosti od projektu možnosť negatívneho vplyvu na krajinu (zaplavenie území potrebných pre vodné nádrže)
vietor
výhody nevýhody
 • obnoviteľný zdroj energie, bez produktov spaľovania
 • nízke prevádzkové náklady
 • závislosť od klimatických podmienok (intenzita vetra)
 • vysoké investičné náklady pri výstavbe
 • nízky faktor využitia inštalovaného výkonu
 • nízky jednotkový inštalovaný výkon, z toho vyplývajúca nutnosť veľkého počtu veterníkov pre dosiahnutie potrebného sumárneho inštalovaného výkonu
 • negatívny vplyv na krajinu (vzhľad, plašenie zveri, vtáctva)
 • nutnosť výstavby rezervných kapacít z dôvodu nespoľahlivosti výroby, čo má negatívny dopad na koncovú cenu vyrobenej elektriny
bio palivá
výhody nevýhody
 • obnoviteľný zdroj energie
 • možnosť využitia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • zaťažuje životné prostredie vypúšťaním produktov spaľovania (otepľovanie)
 • vysoké investičné náklady pri výstavbe (vyššie, ako elektrárne spaľujúce fosílne palivá, ale nižšie, ako veterné, vodné a jadrové elektrárne)
 • vysoké prevádzkové náklady
 • neefektívne pri inštalovaní malých jednotkových výkonov
 • vysokonákladné technológie pre elimináciu vplyvov na životné prostredie
slnko
výhody nevýhody
 • obnoviteľný zdroj energie, bez produktov spaľovania
 • nízke prevádzkové náklady
 • závislosť od klimatických podmienok (množstvo slnečného svitu)
 • nízky faktor využitia inštalovaného výkonu
 • nízky jednotkový inštalovaný výkon, z toho vyplývajúca nutnosť veľkého záberu plochy pre kolektory pre dosiahnutie potrebného sumárneho inštalovaného výkonu
 • v prípade umiestňovania na poľnohospodárskej pôde, alebo pasienkoch, negatívny vplyv na potravinovú bezpečnosť krajiny
 • nutnosť výstavby rezervných kapacít z dôvodu nespoľahlivosti výroby, čo má negatívny dopad na koncovú cenu vyrobenej elektriny