Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Aktuálny stav

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vydalo Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s. (JESS), záverečné stanovisko k projektu nového jadrového zdroja (NJZ) v lokalite Jaslovské Bohunice  v ktorom odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti z hľadiska jej vplyvov na životné prostredie.

Záverečné stanovisko bolo vydané na základe výsledkov procesu posudzovania, vyhodnotenia stanovísk dotknutých subjektov, verejnosti, zainteresovaných strán a doplnenia informácií zo strany navrhovateľa. Zohľadňuje tiež informácie uvedené v správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktorú spoločnosť JESS predložila MŽP SR v auguste 2015. Vydaním záverečného stanoviska zo strany MŽP SR sa končí jeden z prvých významných míľnikov projektu, a to proces posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA), ktorý sa začal v roku 2013.

Stanovisko odporúča na realizáciu variant navrhovanej činnosti tak, ako bol uvedený v správe o hodnotení. Odporúčaný variant predstavuje výstavbu a prevádzku NJZ s jedným reaktorovým blokom, tlakovodným reaktorom generácie III+ s čistým elektrickým výkonom do 1 700 MWe a súvisiacich zariadení. Predpokladaná projektová životnosť elektrárne je 60 rokov. Súčasťou záverečného stanoviska je tiež súhrn podmienok a opatrení, ktoré budú zohľadnené v ďalších fázach projektu.

Projekt NJZ sa v súčasnosti nachádza približne v polovici predprípravnej etapy. Predprípravná etapa projektu by mala byť ukončená výberom konkrétneho dodávateľa vrátane vhodného  investičného a finančného modelu.