Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Proces EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) – posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie predstavuje nástroj pre posúdenie a vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na všetky zložky životného prostredia vrátane človeka.

Proces posudzovania vplyvov projektu NJZ na životné prostredie (EIA) začal v druhej polovici roka 2013, keď spoločnosť JESS podpísala zmluvu s víťazom výberového konania na spracovateľa EIA, s nadnárodnou spoločnosťou AMEC. Práce súvisiace s týmto procesom by mali byť ukončené do polovice roka 2016.

Tento proces je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Účelom EIA je:

Vychádza z nasledovných princípov:

V Slovenskej republike sa posudzovanie vykonáva od roku 1994, kedy vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V súčasnosti platí zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006 upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie, posudzovanie strategických dokumentov a posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie komplexne. Zákon zabezpečuje úplnú zlučiteľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.