Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Štúdia realizovateľnosti

Hlavné závery a odporúčania zo Štúdie realizovateľnosti

Na základe zmluvy o dielo medzi objednávateľom (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.) a zhotoviteľom (Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.) bola odovzdaná Štúdia realizovateľnosti a podkladové štúdie pre projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice. Všetky zmluvné podmienky boli dodržané. 

Štúdia realizovateľnosti je dokument obsahujúci analýzy a hodnotenia navrhovaných technických alternatív, posúdenie vhodnosti lokality, dodávateľského systému, riadenia projektu, finančného zabezpečenia a ekonomickej analýzy projektu NJZ.

V súčasnosti je štúdia podrobovaná detailnej analýze expertmi obidvoch akcionárov JESS. Cieľom je podrobne analyzovať podmienky realizovateľnosti, definovať najvhodnejší variant realizácie projektu NJZ a poskytnúť vedeniu JESS a akcionárom súhrn komplexných informácií ako podklad k rozhodovacím procesom o uvoľnení zdrojov a povolení na výkon ďalších činností pre nasledujúce fázy projektu NJZ.

V rámci štúdie realizovateľnosti a podkladových štúdií boli posudzované a vyhodnotené nasledovné ciele:

V zmysle záverov štúdie realizovateľnosti a doterajších analýz možno konštatovať, že pre NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice sú realizovateľné varianty jednoblokového alebo dvojblokového usporiadania do celkového výkonu 2400 MWe za predpokladu splnenia podmienok a odporúčaní, ktoré sa budú realizovať v ďalšej fáze Projektu.