Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Politiky

Pre napĺňanie vízie a poslania spoločnosti jej vedenie schválilo 3 základné súbory zásad a princípov fungovania spoločnosti: Politiku kvality, Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Environmentálnu politiku.

Politika kvality

Politika kvality definuje systém manažérstva kvality, teda zásady v oblasti jej zabezpečovania. Systém manažérstva kvality je súčasťou integrovaného systému manažérstva spoločnosti a je základným nástrojom jej riadenia.

 
POLITIKA_KVALITY.pdf
 
formát PDF, 623 kB 

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci definuje princípy, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a ostatných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch a na pracoviskách spoločnosti.

 
POLITIKA_BOZP.pdf 
formát PDF, 625 kB

Environmentálna politika

Environmentálna politika predstavuje súbor zásad z oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa spoločnosť a každý jej zamestnanec zaväzuje dodržiavať pri napĺňaní vízie a poslania spoločnosti.

 
POLITIKA_ENVIRONMENT.pdf
 
formát PDF, 622 kB