Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má šesť členov. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda a podpredseda predstavenstva alebo spoločne aspoň štyria členovia predstavenstva.

Zloženie Predstavenstva spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.:

Ing. Ján Červenák

predseda predstavenstva - vznik funkcie 11.07.2014

Je absolventom Fakulty ekonomiky riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1980 pracoval v Slovenských energetických strojárňach, a. s., v Tlmačoch na ekonomických pozíciách. V rokoch 1996 až 1999 pôsobil na Ústrednom daňovom riaditeľstve Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vo funkcii námestníka generálneho riaditeľa pre sekciu informatiky a vnútornej správy. V období rokov 1999 až 2003 bol riaditeľom ekonomicko-obchodného úseku SES TVP v Želiezovciach a riaditeľom spoločnosti Fajne v Tlmačoch. Od roku 2003 na Daňovom riaditeľstve SR v Banskej Bystrici vykonával funkciu námestníka generálneho riaditeľa pre sekciu všeobecnej správy. V spoločnosti JESS vykonával funkciu riaditeľa úseku ekonomiky a financovania. Od júla 2014 pôsobí vo vedení spoločnosti na poste generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.

Mgr. Tomáš Petráň

podpredseda predstavenstva - vznik funkcie 2.6.2017

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej.
Do spoločnosti ČEZ, a. s. nastúpil v roku 2001. Od 1. 1. 2013 zastáva funkciu manažéra útvaru realizácie fúzií a akvizícií ČEZ, a.s.  Manažérske a odborné znalosti získal počas svojho viac ako pätnásťročného pôsobenia v Skupine ČEZ, najmä ako projektový manažér útvaru fúzie a akvizície a ako člen projektového tímu zodpovedný za právnu stránku unbundlingu a transformácie Skupiny ČEZ v rámci projektu VIZE 2008. Člen predstavenstva ČEZ Bohunice a.s. od 1. 6. 2013, predseda predstavenstva od 10. 7. 2013. Za člena Dozornej rady Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska a.s. bol zvolený dňa 30.5.2013. V júni 2017 bol dozornou radou spoločnosti zvolený do funkcie podpredsedu predstavenstva.

 Ing. Tomáš Vavruška

člen predstavenstva - vznik funkcie 31.12.2009

V roku 1992 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave, odbor strojná technológia so špecializáciou na automatizáciu a robotizáciu technologických procesov. V roku 1995 nastúpil ako technik realizácie investičnej výstavby v Slovenských elektrárňach, a. s., s pôsobiskom v Atómových elektrárňach Bohunice. O dva roky neskôr pracoval v odbore prevádzky jadrovej elektrárne V1 na poste operátora sekundárneho okruhu a od roku 2000 bol operátorom primárneho okruhu. V rokoch 2008 – 2009 vykonával v spoločnosti JAVYS, a. s., funkcie vedúceho odboru správy strojnej technológie V1 a riaditeľa sekcie správy majetku V1. V spoločnosti JESS pôsobí od jej vzniku ako riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality.

Ing. Marcel Pernica

člen predstavenstva - vznik funkcie 21.03.2018

V roku 1988 ukončil štúdium na Moskovskom energetickom inštitúte v Moskve, odbor jadrové elektrárne a zariadenia. Po ukončení VŠ nastúpil ako technik projektant do Výskumného ústavu energetických zariadení v Brne. V rokoch 1991 až 1994 pracoval na Jadrovej elektrárni Dukovany ako technik pre vývoj expertného systému pre obsluhujúci personál. V rokoch 1994 až 1997 postupne pracoval v SW spoločnosti a následne vo vlastnej SW spoločnosti na vývoji SW spojeného s energetikou. Bol dodávateľom programu pre evidenciu jadrového paliva pre elektrárne EDU, ETE, EBO a EMO a pre sklad vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach. Od roku 1997 pracoval pre obchodnú spoločnosť ALTA a zabezpečoval obchodný prípad Dodávky jadrového paliva pre Dukovany od spoločnosti TVEL. Od roku 2001 až dodnes pracuje v spoločnosti ČEZ, postupne ako technik investičných projektov, následne od roku 2006 v akvizícii prevádzkovania elektrárni vo Varne (Bulharsko) a od roku 2010 ako špecialista investícií výstavby jadrových elektrární v zahraničí, kde sa zapojil do prípravy výstavby novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovských Bohuníc. V spoločnosti JESS pôsobil ako vedúci odboru projektovej podpory.

Ing. Stanislav Bár

člen predstavenstva - vznik funkcie 03.12.2013

V roku 2000 ukončil štúdium na Slezkej univerzite v Opavě, odbor Ekonomika podnikania v obchode a službách. V priebehu nasledujúcich rokov pôsobil v manažérskych funkciách v spoločnostiach Tatra, a.s., ako vedúci zahraničného zastúpenia v Pekingu, v spoločnosti Remak, a.s. ako manažér predaja a v Schott Flat Glass CR, s.r.o. ako manažér pre kľúčových zákazníkov. Na pole energetiky vstúpil v roku 2009, kedy sa ako špecialista investícií výstavby jadrových elektrární v zahraničí v spoločnosti ČEZ, a.s. zapojil do realizácie projektových nákupov súvisiacich s prípravou výstavby novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovských Bohuníc. V spoločnosti JESS pôsobil ako vedúci odboru projektového nákupu. Do funkcie člena predstavenstva bol menovaný v decembri 2013.

Ing. Dušan Petrík

člen predstavenstva - vznik funkcie 01.11.2014

V roku 1979 ukončil štúdium na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Svoju profesijnú časť života spojil s energetikou hneď v začiatkoch v Stredoslovenských energetických závodoch, kde pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách. Od roku 2003 bol riaditeľom a členom predstavenstva Elektroenergetických montáží v Žiline, kde od roku 2007 stál na čele dozornej rady. V roku 2011 bol pán Petrík zvolený za prednostu mestského úradu v Žiline, odkiaľ jeho kroky smerovali na Ministerstvo hospodárstva SR, kde v rokoch 2012 – 2014 zastával funkciu štátneho tajomníka. V spoločnosti JESS pracuje od novembra 2014 ako člen predstavenstva.