Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Prečo nový jadrový zdroj

Potreba nového jadrového zdroja vychádza z požiadaviek na zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (SR) v oblasti výroby elektrickej energie, ktorá je definovaná v platnej Energetickej politike SR (2014). Realizácia nového jadrového zdroja umožní splniť záväzky, ktoré Slovenská republika prijala v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov pri súčasnom zabezpečení spoľahlivej dodávky elektrickej energie z vlastných kontrolovaných zdrojov pre potreby hospodárstva a občanov. Od dostupnosti elektrickej energie závisia funkcie všetkých sfér ekonomiky aj životných podmienok obyvateľov.

 

V krajinách Európskej únie (EÚ) existuje jednoznačná závislosť medzi hrubým domácim produktom (HDP) a spotrebou elektrickej energie na jedného obyvateľa. Vo všetkých prognózach vývoja bilancie výroby a spotreby elektriny sa predpokladá rast HDP SR smerom k priemeru EÚ. V neďalekej budúcnosti bude nevyhnutné zaistiť dostatočné nové zdroje elektrickej energie, ako náhrada súčasných výrobných zdrojov, ktoré sa blížia ku koncu svojej životnosti. V prípade uhoľných elektrární sa očakáva, že ich podiel na výrobe elektriny na Slovensku bude v nadchádzajúcom období klesať, čo bude spôsobené postupným vyraďovaním súčasných zdrojov, ktoré sa blížia ku koncu svojej životnosti, a obmedzenou výstavbou nových zariadení využívajúcich fosílne palivá, keďže je žiaduce uprednostňovať nízkouhlíkovú výrobu elektriny.


V prípade obnoviteľných zdrojov elektrickej energie možno rátať s nárastom ich podielu na celkovej produkcii elektriny. Výrazne premenným  charakterom produkcie však tieto elektrárne v podmienkach Slovenska nie sú vhodné na pokrývanie základného pásma spotreby elektrickej energie. Pri novo plánovaných vodných elektrárňach sa ráta s ich využitím najmä na poskytovanie regulačných služieb.


Ak by sa výstavba nového jadrového zdroja nerealizovala, Slovensku môže okolo roku 2035 reálne hroziť nedostatok výrobných kapacít elektrickej energie na pokrytie vlastnej spotreby. Tento nedostatok elektriny nemožno v blízkom období nahradiť inými vlastnými nízkouhlíkovými zdrojmi energie a budúci deficit by musel byť pokrytý v prvom rade dovozom. Závislosť od dovozu elektrickej energie pritom predstavuje priame ohrozenie energetickej bezpečnosti krajiny.

Nová jadrová elektráreň v lokalite Jaslovské Bohunice predstavuje spoľahlivý a bezpečný zdroj elektrickej energie. Projekt nového jadrového zdroja zohľadňuje: relevantné medzinárodné záväzky SR v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, energetické potreby SR stanovené príslušnými štátnymi koncepciami, očakávaný vývoj spotreby a výroby elektrickej energie v Slovenskej republike, efektívne využitie dostupnej infraštruktúry lokality Jaslovské Bohunice.

 

V tomto kontexte bude nová jadrová elektráreň v lokalite Jaslovské Bohunice tvoriť jednu zo základných súčastí koncepcie viaczdrojového nízkouhlíkového energetického mixu Slovenska. Nejde pritom o vylučujúcu alternatívu ostatných nízkouhlíkových zdrojov elektrickej energie, ktorých rozvoj sa naďalej v kontexte Energetickej politiky SR predpokladá.

 

Príprava nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice je v súlade so všetkými relevantnými strategickými a koncepčnými dokumentmi Slovenskej republiky, najmä so Stratégiou energetickej bezpečnosti SR (2008) a Energetickou politikou SR (2014). Príprava nového jadrového zdroja je tiež v súlade so smernicami a dokumentmi Európskej únie, týkajúcimi sa nízkouhlíkovej energetiky, energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti, ako aj so všetkými záväzkami Slovenskej republiky, ktoré z týchto dokumentov vyplývajú.