JESS získala 30.5.2024 právoplatné povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia v lokalite Jaslovské Bohunice

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, ako vecne príslušný správny orgán, vydal pre JESS dňa 24. 4. 2024 povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia – rozhodnutie č. 173/2024 podľa § 17a zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 5. 2024. Taktiež schválil požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a návrh jeho hraníc.

Predmetom žiadosti o povolenie na umiestnenie Nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice bolo umiestnenie jadrového zariadenia s tlakovodným reaktorom novej generácie s príslušným hrubým inštalovaným elektrickým výkonom do 1200 MWe. Toto povolenie je ďalší z dôležitých míľnikov vývoja Projektu NJZ v Jaslovských Bohuniciach, ktorý je v súčasnej dobe v tzv. predprípravnej etape.

Dokumentácia k povoleniu na umiestnenie podľa Prílohy č. 1 bodu A atómového zákona obsahovala viac ako 2000 strán a podieľali sa na nej spracovatelia – tímy z dodávateľskej sféry, ako aj pracovníci JESS a akcionári – spoločnosti JAVYS a skupina ČEZ.

Práce na dokumentácii k žiadosti o povolenie na umiestnenie nadväzovali na spracovanú dokumentáciu k posudzovaniu vplyvu na životné prostredie Nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice v rámci záverečného stanoviska získaného v roku 2016. Skúmané boli oblasti geotechniky, hydrogeológie, tektoniky, seizmicity, biológie, meteorológie, hydrológie a mnoho ďalších oblastí, ktoré môžu mať vplyv na jadrovú bezpečnosť predkladaného zámeru výstavby Nového jadrového zdroja. Z prieskumov územia na umiestnenie boli zhrnuté vlastnosti územia, ktoré obsahujú dáta a urobené analýzy identifikovaných vonkajších a vnútorných udalostí (javov), ktoré môžu viesť k ohrozeniu dôležitých systémov, konštrukcií a komponentov s vplyvom na jadrovú bezpečnosť.

V súlade s atómovým zákonom boli k žiadosti o povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia na Úrad jadrového dozoru SR podané dokumenty:

a) zadávacia bezpečnostná správa,

b) zadávacia správa o spôsobe vyraďovania,

c) projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu,

d) zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,

e) požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia,

f) návrh hraníc jadrového zariadenia,

g) návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,

h) hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ako aj hodnotenie potenciálneho vplyvu okolitého prostredia na jadrové zariadenie

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.