Riadenie projektu

Štúdia realizovateľnosti poskytuje detailný popis riadenia projektu NJZ a zodpovedností zúčastnených subjektov v rôznych fázach projektu ako aj návrh personálneho zabezpečenia projektu a jeho štruktúry.

Na základe skúseností zhotoviteľa štúdie, získaných z rozsiahlych energetických projektov, celý projekt by mal byť riadený jednou organizačnou jednotkou vytvorenou v rámci organizačnej štruktúry JESS. Táto organizačná jednotka musí prevziať zodpovednosť za celý projekt počas všetkých jeho etáp. Špecializované inžinierske/konzultačné spoločnosti by mali poskytnúť JESS podporu pri vykonávaní činností, ako sú koordinácia projektu, prieskum staveniska, zber vstupných údajov o stavenisku, príprava kompletnej povoľovacej dokumentácie, časové plánovanie, zabezpečovanie kvality, žiadosti o licencovanie a povoľovanie, technický dozor, dohľad nad projektovým inžinieringom, výstavbou a uvádzaním do prevádzky. Celková potreba ľudských zdrojov v okamihu začiatku výstavby môže pre jeden blok predstavovať okolo 300 pracovníkov na strane JESS a až 150 ďalších, externých pracovníkov špecializovaných spoločností. Celkový počet zamestnancov JESS počas prevádzky je odhadnutý na 650 zamestnancov.

Vzhľadom k počtu požadovaných kvalifikovaných pracovníkov JESS a k situácii na trhu špecializovaného technického personálu by mali byť procesy náboru a odbornej prípravy (najmä personálu prevádzky a údržby) začaté s dostatočným predstihom.

question profile demanding business woman with long blond hair protective helmet looking attentively talking man with laptop standing construction site
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.