Projektové činnosti

Práce na Projekte NJZ pokračujú činnosťami v rámci predprípravnej etapy.

Činnosti sú realizované v súlade s hlavnými míľnikmi a činnosti uvedenými v Podnikateľskom zámer pre Projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice pre obdobie 2019 – 2025, ktorý bol odsúhlasený akcionármi spoločnosti JESS. 

nuclear thermal power plant chimneys with field yellow rapeseed front them
cooling towers nuclear power plant beautiful landscape nuclear power station dukovany

Umiestnenie jadrového zdroja

Umiestnenie jadrového zdroja podľa atómového zákona.

Novelizácia AZ v roku 2021 umožnila začať v plnom rozsahu spracovanie Dokumentácie podľa Prílohy č.1 bodu A , AZ využitím „obálkového prístupu“ tj. bez výberu konkrétnej technológie NJZ. V súčinnosti s vybraným externým spracovateľom boli spracované podkladové štúdie a priebežne pokračovalo spracovanie podkladov a kapitol ostatných častí Dokumentácie vrátane Zadávacej bezpečnostnej správy a ďalšej Dokumentácie podľa Prílohy č.1 bodu A , AZ s využitím súčinnosti akcionárov. Dňa 15.2.2023 bola podaná žiadosť o povolenie na umiestnenie NJZ podľa tohto novelizovaného AZ. Dňa 6.3.2023 bolo na základe prijatia žiadosti JESS začaté správne konanie č. UJD SR 1471-2023. ÚJD SR rozhodne o vydaní povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia v lehote do jedného roka.

Súčasne s ÚJD SR prebieha komunikácia a súčinnosť v rámci procesu umiestňovania Projektu NJZ podľa AZ.

Uskutočnili sa tiež rokovania so zástupcami ÚVZ SR s cieľom vyjasnenia obsahu a rozsahu dokumentácie požadovanej ÚVZ SR k jednotlivým etapám procesu umiestňovania NJZ v zmysle Zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane.

Umiestnenie jadrového zdroja podľa stavebnej legislatívy.

Proces umiestňovania stavieb NJZ podľa „novej“ stavebnej legislatívy platnej od 4/2024 – č. 200/2022 Z. z. zákona o územnom plánovaní a č. 201/Z. z. zákona o výstavbe, bude koordinovaný súbežne pre hlavnú stavbu NJZ a pre stavby súvisiacich a vyvolaných investícií (SaVI), t.j pre všetky stavby, ktoré sú potrebné pre prípravu, výstavbu a prevádzku NJZ. JESS začala tento proces umiestňovania NJZ a SaVI začiatkom roku 2023. Do konca 2025 je predpokladané zabezpečenie požadovaných podkladov a dokumentácie pre získanie potrebných vyjadrení. Podanie návrhu o stavebnom zámere stavby NJZ a SaVI (návrhu o umiestnení) je plánované v polovici roku 2026.

Pripojenie do elektrizačnej sústavy

Proces pripojenia NJZ do elektrizačnej sústavy SR bol v roku 2021 zameraný na získanie kladných stanovísk prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy k vydaniu „nového“ Osvedčenia MH SR pre NJZ. Platnosť súčasného Osvedčenia MH SR skončila ešte pred jeho uplatnením v povoľovacom procese, koncom roku 2021. Na základe žiadostí a podkladov JESS vydali obaja prevádzkovatelia kladné stanoviská k spôsobu a podmienkam pripojenia NJZ do elektrizačnej sústavy. V oboch stanoviskách boli aktualizované a spresnené podmienky pripojenia NJZ.

Nakoľko v roku 2021 boli uvedené do prevádzky medzinárodné prepojenia elektrizačných sústav Slovenska a Maďarska, bola splnená jedna z kľúčových podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Zo zásadných podmienok pre budúce obdobie pretrváva požiadavka na zabezpečenie dostatočného regulačného výkonu požadovaného pre spoľahlivú prevádzku elektrizačnej sústavy po pripojení NJZ. V súčasnosti je táto problematika z dôvodu vytvárania spoločného trhu regulačnej elektriny v rámci celej Európy veľmi aktuálna. V roku 2022 nadobudli účinnosť nové pravidlá a opatrenia na trhu s regulačnou elektrinou, ktoré v ďalšom období môžu výrazne ovplyvniť dostupnosť regulačného výkonu aj na území Slovenska. Z toho dôvodu bude spoločnosť JESS aj v ďalšom období venovať tejto požiadavke prevádzkovateľa prenosovej sústavy primeranú pozornosť.

Na základe žiadosti JESS a splnenia všetkých podmienok MH SR vydalo dňa 1.2.2022 osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia pre Projekt NJZ. Osvedčenie má platnosť 7 rokov a bude využité v ďalšom procese povoľovania NJZ.

V roku 2023 je v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosovej a distribučnej sústavy aktualizovaná koncepcia pripojenia NJZ do elektrizačnej sústavy s cieľom prípravy podkladov pre spracovanie dokumentácie k povoľovaciemu procesu podľa stavebnej legislatívy.

ostrovec belarus july 2020 cooling towers nuclear power plant with high voltage electric pylon towers against blue sky
hands engineer working blueprint construction concept engineering tools vintage tone retro filter effect soft focus selective focus

Súlad projektu s ÚPN

Jednou z podmienok povoľovacieho procesu je potvrdenie súladu Projektu NJZ s územnými plánmi (ÚPN) miest a obcí dotknutých Projektom NJZ. Celkove je Projektom NJZ dotknutých 18 miest a obcí nachádzajúcich sa v okolí lokality Elektrární Bohunice. Proces implementácie Projektu NJZ do ÚPN miest a obcí prebieha intenzívne od roku 2017. Aktuálne je Projekt NJZ zapracovaný v ÚPN v 13 mestách a obciach, v jednej obci sa očakáva skoré schválenie zmien a doplnkov ÚPN vrátane predpokladov Projektu NJZ. Vo zvyšných štyroch obciach je avizovaný začiatok spracovania územnoplánovacej dokumentácie, resp. jej aktualizácie. V roku 2024 sa očakáva aj aktualizácia ÚPN regiónu Trnavského samosprávneho kraja, v rámci ktorej budú doplnené najaktuálnejšie podklady Projektu NJZ.

Zámerom spoločnosti JESS je implementácia Projektu NJZ do ÚPN všetkých dotknutých miest a obcí v čo najkratšom termíne, tak boli naplnené všetky predpoklady pre ďalšiu etapu povoľovacieho procesu NJZ.

Lokalitné aspekty

V oblasti lokalitných aspektov je už od začiatkov Projektu náležitá pozornosť venovaná geologickým a seizmologickým podmienkam lokality NJZ. V zodpovedajúcej miere boli posúdené už v rámci Štúdie realizovateľnosti v roku 2012.  Boli zhromaždené a znova analyzované dostupné dáta zozbierané počas prevádzky všetkých atómových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a tam, kde to bolo vhodné, boli doplnené novým geologickým a seizmologickým výskumom. Tieto údaje boli v prvom priblížení porovnané s očakávanou hmotnosťou a priťažením stavebných objektov budúcej elektrárne. Z porovnania vyplynula predpokladaná interakcia týchto budov s podložím v podmienkach statického i dynamického zaťaženia a výstupom bol i návrh podmienok budúceho stavebného zakladania budov elektrárne. Patričná pozornosť bola venovaná i geologickým a seizmologickým ohrozeniam, ktoré sú na lokalite prítomné. Údaje boli získavané okrem iného i z údajov o statickej stabilite blízkych svahov, paleoseizmickým výskumom vybraných lokalít, archívnym a knižničným výskumom údajov o historických zemetraseniach, skúmaním zachovaných seizmologických záznamov o nich, vrtnými prácami, odberom vzoriek, laboratórnymi skúškami či ďalšími metódami. Práce stále pokračujú a ich cieľom je v maximálnej možnej miere znížiť neurčitosť v charakteristikách lokality pomocou doplnenia vhodných údajov a ich analýzy.

V oblasti koncepcie vodného hospodárstva NJZ sú ťažiskom záujmu systémy zabezpečenia prívodu surovej vody (najmä pre potreby chladenia) a odvodu odpadových a dažďových vôd z lokality. Bolo navrhnutých niekoľko alternatív riešenia, z ktorých bolo následne vybrané to najvhodnejšie. Toto je následne spresňované a v prípade potreby sú na jednotlivých úsekoch analyzované tie skutočnosti, ktoré môžu spôsobiť modifikáciu navrhnutého riešenia. S návrhom vodohospodárskej infraštruktúry boli oboznámené tie subjekty, ktoré by ňou mohli byť dotknuté. Tieto k návrhu vypracovali svoje predbežné stanoviská, pričom žiaden z nich nevyslovil zásadné námietky. Tiež bolo overené, že v navrhovaných koridoroch NJZ neeviduje žiadna obec nehnuteľnosť pamiatkovej hodnoty. Takto upresňovaný projekt vodného hospodárstva elektrárne je priebežne poskytovaný na zapracovanie Projektu NJZ do územných plánov miest a obcí.

vs 2015 jess sk web 1
Preprava nadmernych a nadrozmernych komponentov

Preprava nadmerných a nadrozmerných komponentov

Prebieha analýza projektov a prác na odporučených transportných trasách s potenciálnym vplyvom na prepravu ťažkých a nadrozmerných komponentov. Tiež sa uskutočňuje identifikácia kritických úsekov, prekážok na trasách a nových kolíznych miest, ktoré sú konzultované so zodpovednými inštitúciami a správcami príslušnej dopravnej infraštruktúry s cieľom eliminovať riziká ovplyvňujúce realizovateľnosť transportu nadmerných a nadrozmerných komponentov.

Z dôvodu meniaceho sa stavu dopravnej infraštruktúry prebieha periodická aktualizácia podmienok na trasách transportu a konfrontácia realizovaných projektov so strategickými dokumentami SR (napr. vplyv výstavby ciest D4 a R7, potenciálnych projektov splavnosti dolného Váhu, výstavby vodného diela Hlohovec – Sereď a pod.).

  Podmienky EIA

  V roku 2021 pokračovali projektové činnosti, vzťahujúce sa k podmienkam záverečného stanoviska  z posudzovania vplyvu „Nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice na životné prostredie“ vydaného MŽP SR v mesiaci apríl 2016 s dobou platnosti sedem rokov.

  Súhlasné záverečné stanovisko je podmienené splnením 134 podmienok pre etapu prípravy, výstavby a prevádzky NJZ.

  Po vydaní záverečného stanoviska boli všetky podmienky podrobne analyzované. Selekciou boli definované podmienky, ktorých plnenie je nevyhnuté v súčasnej etape projektu.

  V rámci plnenia podmienok záverečného stanoviska  boli v roku 2021 realizované nasledovné aktivity:

  • Pokračovanie spolupráce s dotknutými obcami pri aktualizácii územných plánov vo vzťahu k projektu NJZ. Výsledkom je významný posun v implementácii projektu NJZ do  jednotlivých územných plánov – ako jednej z najdôležitejších podmienok v súčasnej etape projektu.
  • Pokračovanie spolupráce s MH SR pri aktualizácii „Vnútroštátneho programu  nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR“. Zástupcovia JESS sú členmi pracovných skupín pre tvorbu tohto dokumentu.
  • Informácie,  rokovania a konzultácie  na úrovni  ÚJD SR, MŽP SR, ÚVZ SR a s ďalšími dotknutými subjektmi k aktuálnemu stavu projektu NJZ, spôsobu plnenia podmienok  a požiadavkám na  dokumentáciu k  jednotlivým licenčným krokom.
  • Postupné kroky na  zabezpečenie externého plnenia niektorých podmienok záverečného stanoviska – predovšetkým tých, ktoré priamo súvisia s plnením požiadaviek atómového zákona pre súčasnú etapu  projektu NJZ.
  aerial view modern power plant industrial landscape 1
  Scroll to Top
  This site is registered on wpml.org as a development site.