Proces EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) – posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie predstavuje nástroj pre posúdenie a vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na všetky zložky životného prostredia vrátane človeka. 

Proces posudzovania vplyvov projektu NJZ na životné prostredie (EIA) začal v druhej polovici roka 2013, keď spoločnosť JESS podpísala zmluvu s víťazom výberového konania na spracovateľa EIA, s nadnárodnou spoločnosťou AMEC. Práce súvisiace s týmto procesom by mali byť ukončené do polovice roka 2016.

Tento proces je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Účelom EIA je:

  • zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie;
  • objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti vrátane jej variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom;
  • určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia, alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
  • získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa .

Vychádza z nasledovných princípov:

  • komplexnosť vyhodnotenia predpokladaných vplyvov danej činnosti na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o ich povolení,
  • vyhodnotenie vplyvov zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí,
  • široká a aktívna účasť verejnosti na procese posudzovania,
  • variantné riešenia,
  • proces posudzovania nenahrádza proces povoľovania danej činnosti.
aerial view modern power plant industrial landscape 1

V Slovenskej republike sa posudzovanie vykonáva od roku 1994, kedy vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V súčasnosti platí zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006 upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie, posudzovanie strategických dokumentov a posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie komplexne. Zákon zabezpečuje úplnú zlučiteľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.