Profil spoločnosti

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS) vznikla dňa 31.12.2009 zápisom do Obchodného registra SR.

Vytvorenie novej projektovej spoločnosti odsúhlasila Európska komisia a následne aj vláda SR, ktorá na svojom zasadnutí dňa 9.12.2009 svojím uznesením č. 893/2009 schválila návrh na založenie obchodnej spoločnosti JESS. Vytvorením spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., sa otvoril priestor pre prípravu projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.,  je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), ktorá vlastní 51% podiel a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49% akcií spoločnosti.

Partnerov projektu spája spoločná minulosť. ČR a SR mali až do roku 1993 spoločnú energetickú sústavu. Obe krajiny na svojich územiach spoločne budovali jadrové elektrárne na báze tlakovodných reaktorov (Jaslovské Bohunice, Dukovany, Mochovce, Temelín), majú stále podobnú skladbu energetických zdrojov, legislatívne a regulačné prostredie, ako aj pretrvávajúce obchodné a personálne väzby.

Základné imanie spoločnosti bolo stanovené na 216 357 000 EUR. Manažérska kontrola podľa dohody oboch partnerov funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov.

2 Omnia vyskova 001 1
nuclear power plant concept industry technology energy crisis increasing energy prices russia s war ukraine dukovany czech republic

Vízia a poslanie

Víziou spoločnosti je:

podieľať sa na dekarbonizácii energetiky SR formou:

  • realizácie modernej jadrovej elektrárne s cieľom čo najskôr bezpečne a efektívne vyrábať bez emisnú elektrickú energiu,
  • príspevku k zvýšeniu podielu elektrickej energie vyrobenej v Slovenskej republike z obnoviteľných zdrojov
  • implementácie inovatívnych riešení pre energetiku ohľaduplných k životnému prostrediu.

Poslaním spoločnosti je zabezpečiť realizáciu všetkých etáp projektu novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovské Bohunice a projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Projekt Nového jadrového zdroja (NJZ) zabezpečíme s prihliadnutím

na maximálnu bezpečnosť,
na minimálny vplyv na životné prostredie,
na energetickú bezpečnosť Slovenska a
na ekonomickú efektívnosť.

V súlade so záujmom Slovenskej republiky vyrábať v budúcnosti elektrickú energiu z bezkarbónových zdrojov ako odozvou na súčasné klimatické zmeny vo svete, vláda SR schválila dňa 08.09.2021 návrh na rozšírenie predmetu podnikania obchodnej spoločnosti JESS o činnosti v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby vodíka.

Integrovaný systém manažérstva (ISM spoločnosti JESS, a.s. je budovaný na základe požiadaviek medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a súvisiacich právnych predpisov zameraných na zvyšovanie bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení, na ochranu životného prostredia a na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Predmet činností a služieb JESS, na ktorý sa vzťahuje uplatnený ISM je v súlade s predmetom obchodnej činnosti spoločnosti so zameraním na prípravu projektu NJZ a OZE. 

 

Politiky

Pre napĺňanie vízie a poslania spoločnosti jej vedenie schválilo 3 základné súbory zásad a princípov fungovania spoločnosti: Politiku kvality, Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Environmentálnu politiku.

Politika kvality

Politika kvality definuje systém manažérstva kvality, teda zásady v oblasti jej zabezpečovania. Systém manažérstva kvality je súčasťou integrovaného systému manažérstva spoločnosti a je základným nástrojom jej riadenia.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci definuje princípy, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a ostatných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch a na pracoviskách spoločnosti.

Environmentálna politika

Environmentálna politika predstavuje súbor zásad z oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa spoločnosť a každý jej zamestnanec zaväzuje dodržiavať pri napĺňaní vízie a poslania spoločnosti.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.