Informácia o stavenisku

Posúdenie seizmicity a geologických pomerov

Súčasťou posúdenia vhodnosti lokality NJZ z hľadiska seizmicity a geologických pomerov bolo vypracovanie štúdie „Posúdenie seizmicity a geologických pomerov pre projekt NJZ EBO – Predbežná správa“, ktorá skonštatovala, že v danej etape prác neboli zistené skutočnosti vylučujúce, alebo podstatne sťažujúce realizáciu NJZ. V prvej polovici roku 2013 bude dopracovaná Záverečná správa, ktorá podľa nových geologických prieskumov, geofyzikálnych meraní a podľa najnovších metodík detailne ocení seizmické a geologické pomery lokality a následne bude iniciovaná medzinárodná previerka MAAE na verifikáciu vyhodnotenia seizmických a geologických podmienok.

construction workers inspecting site
ostrovec belarus july 2020 cooling towers nuclear power plant with high voltage electric pylon towers against blue sky

Pripojenie NJZ do elektrizačnej sústavy SR

Pripojenie do elektrizačnej sústavy je realizovateľné pri vybudovaní novej rozvodne v lokalite Jaslovské Bohunice prostredníctvom blízkych 400 kV vedení pri súčasnom posilnení rozvodnej stanice Križovany, medzinárodného prepojenia prenosovej sústavy SR a podporných služieb pre reguláciu elektrizačnej sústavy.

Ďalšie kroky v tejto oblasti budú koordinované v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou.

Umiestnenie NJZ

V rámci štúdie boli pre umiestnenie NJZ na záujmovej ploche uvažované štyri schémy umiestnenia jadrovej elektrárne, a to s dispozične najväčším pôdorysom elektrárne vo verzii jednobloku a dvojbloku, s variantným umiestnením na voľnej ploche a na ploche vyraďovaných objektov JE A1 a V1. Jednotlivé možnosti umiestnenia NJZ boli analyzované z hľadiska dispozičného, technického, ekonomického, environmentálneho a časového aspektu prípravy záujmovej plochy.

Z hľadiska vyhodnotenia legislatívnych požiadaviek SR a vylučujúcich kritérií pre umiestnenie jadrových zariadení v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť sú všetky uvažované umiestnenia vyhovujúce. Na základe posúdenia dodatočných kritérií sa najvhodnejšími javia umiestnenie jednobloku a dvojbloku, oba na voľnej ploche, pričom pomocné plochy pre výstavbu by boli umiestnené na ploche po vyradených objektoch JE A1 v majetku JESS.

nuclear thermal power plant chimneys with field yellow rapeseed front them
close up five rows coins

Súvisiace a vyvolané investície

Štúdia analyzovala využiteľnosť zdrojov v blízkom okolí a lokalite výstavby NJZ, využiteľnosť existujúcich stavieb, infraštruktúry, systémov, zariadení z lokality elektrární Bohunice a okolia s možnosťou využitia pre výstavbu alebo prevádzku NJZ. Rovnako boli spracované návrhy nových stavieb, systémov a zariadení.

Cieľom bolo definovať hranice staveniska v rámci záujmovej plochy pri rešpektovaní umiestnenia NJZ, najmä s ohľadom na umožnenie:

  • riešenia vyvedenia výkonu z NJZ a zabezpečenia rezervného napájania vlastnej spotreby NJZ, vrátane umiestnenia rozvodne 400 kV pre pripojenie NJZ do elektrizačnej sústavy SR,
  • prívodu surovej vody a odvodu odpadových a dažďových vôd,
  • napojenia na cestnú a železničnú dopravnú infraštruktúru,
  • prípravy staveniska a zariadenia staveniska.

Preprava nadmerných a nadrozmerných komponentov

Štúdia preukázala, že pre transport nadrozmerných a ťažkých komponentov môže byť použitá cestná preprava z prístavu Bratislava do lokality výstavby, alebo kombinovaná vodná a pozemná doprava s využitím rieky Dunaj a Váh.

Odporúčané je využitie kombinovaného spôsobu dopravy z dôvodu jednoduchšej a lacnejšej realizácie potrebných úprav transportnej trasy.

that makes you larger than life anchored ship dock with cargo being loaded it with cranes two people standing ship
blue beautiful sky against river clouds are displayed calm water horizon green bank dniester place fishing

Prívod surovej vody a odvod odpadových vôd

Štúdia analyzovala spôsob zásobovania NJZ surovou vodou a odvod odpadových vôd z pohľadu technicko-ekonomických a environmentálnych kritérií.

Surová voda bude dodávaná z vodnej nádrže Sĺňava. Množstvo 5 m3/s, predbežne potvrdené Slovenským vodohospodárskym podnikom, je dostatočné pre varianty do celkového výkonu 2400 MW a platí pre celú životnosť blokov, vrátane scenárov s nepriaznivými klimatickými zmenami.

Odvod odpadových vôd bude realizovaný do rieky Váh.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.