Projekty OZE

Sandbox – Sme súčasťou schváleného memoranda o vzájomnej spolupráci. Podieľame sa na rozvíjaní spolupráce na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia v oblasti regulácie sieťových odvetví

Využitie vodíka v elektroenergetike 

Elektrolyzéry ako nástroj na balansovanie výroby a spotreby elektrickej energie: 

V lokalite mesta Trnava pripravuje spoločnosť JESS pilotné overenie poskytovania podporných služieb na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou SEPS a URSO, v rámci schváleného regulačného SandBox-u. Projekt overí poskytovanie celej škály podporných služieb, ako z pohľadu technického, tak aj ekonomického. Plánovaný začiatok prevádzky projektu 1.Q 2024 (Väčší detail o projekte viď. nižšie).

Elektrolyzéry (najmä PEM) je možné využiť pre poskytovanie podporných služieb, a to pre reguláciu kladnej aj zápornej odchýlky. Testovanie takýchto služieb už v súčasnosti prebieha v priestoroch spoločnosti Steyer v Linzi. 

Predpoklady: 

 • širšia sieť elektrolyzérov na území SR, prepojených do agregovanej siete,
 • prevádzka elektrolyzérov s výkonovou rezervou pre možnosť poskytnú aj plusovú službu.

JESS projekt Zelený vodík pre dopravu

V súčasnosti prebieha realizácia výstavby JESS projektu „vodíkového hospodárstva“ v lokalite EMPARK Trnava ako pilotný projekt výroby vodíka prostredníctvom PEM elektrolyzéru o výkone 1 MW ktorého cieľom je: 

 • Výroba zeleného vodíka najvyššej kvality, určená pre vozidlá hromadnej, prímestskej a nákladnej dopravy ako nástroj na zlepšenie životného prostredia na Slovensku, znižovaním zaťaženia emisnej stopy v doprave.

  • Ročný objem výroby projektu v druhej etape je až 160 ton vodíka ročne. Uvedené množstvo vodíka, pri využití v prímestskej a mestskej autobusovej hromadnej doprave, dokáže zabezpečiť dopravné výkony v rozsahu až 1,3 miliónov kilometrov ročne čo predstavuje ročný nájazd až 20 autobusov. 
  • Pilotné nasadenie vodíkovej technológie v SR s cieľom prispieť k nastaveniu pravidiel povoľovania a umiestňovania daných technológií v zastavaných oblastiach.  
 • Vybudovať základnú kostru infraštruktúry Slovenska, potrebnej pre výrobu a distribúciu vodíka, vyrobeného primárne z vlastných obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE).
  • Budovanie know-how v podmienkach SR k efektívnej výrobe, uskladneniu a následnej distribúcie zeleného vodíka. 
  • Projekt v jeho konečnej podobe a rozsahu, predpokladá ročnú úsporu až 1.000 ton CO2. 
blue beautiful sky against river clouds are displayed calm water horizon green bank dniester place fishing

 Sandbox a spolupráca so SEPS a URSO

V spolupráci so Slovenskou elektrizačnou a prenosovou  sústavou, a.s. (SEPS) je v projekte zastúpená aj línia vývoja a výskumu v oblasti regulácie odchýlky prenosovej sústavy SR.

 • Decentralizovanú celulárnu reguláciu odchýlky prenosovej sústavy a akumuláciu energie, poskytuje jedinečnú príležitosť pre Slovensko byť lídrom v tejto novovytváranej oblasti synergie výroby vodíka a regulácie prenosovej sústavy. 
 • Podpísaná zmluva na Regulačný SandBox v spolupráci so SEPS a URSO, na dobu 24 mesiacov, realizácia pilotného nasadenie technológie PEM elektrolyzéra, ako zariadenia pre poskytovanie podporných služieb a regulácie odchýlky prenosovej sústavy SR. Cieľom projektu je skúmanie vplyvu technológie na sústavu a poskytovanie všetkých typov regulácie odchýlky. Očakávame, že niektoré podporné služby nebudú môcť byť poskytované na tomto type zariadenia, avšak je potrebné to mať empirický odskúšané a zaprotokolované pre budúce využitia tejto PEM technológie. 
 • Plánovaný začiatok projektu Q1/2024.

Na stiahnutie:

Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou schváleného memoranda o vzájomnej spolupráci a podieľať sa tak na rozvíjaní spolupráce na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia v oblasti regulácie sieťových odvetví.

Projektové činnosti na projektoch OZE

Spoločnosť JESS v súlade s činnosťami uvedenými v PZ Projektu Vodík pre dopravu – prvá etapa 2022- 25, v priebehu roku 2021 spracovala Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre fotovoltickú elektráreň v lokalite Jaslovské Bohunice (FVE Bohunice). Zámer bol predložený do procesu posudzovania koncom novembra na Okresný úrad v Trnave, odbor starostlivosti o životné prostredie. Projekt bude realizovaný v dvoch fázach:

Fáza 1 predstavuje inštaláciu fotovoltických panelov na plochách brownfiled – plocha 49 049 m2 s inštalovaným výkonom 10,25 MWp.

Fáza 2 predstavuje dobudovanie FVE Bohunice o inštaláciu fotovoltických panelov na plochách greenfield – max. plocha 995 280 m2 – s kumulatívnym výkonom celej FVE Bohunice  do 48 MWp.

Koncom roku boli začaté aj práce na Zámere pre projekt Zelený vodík pre dopravu, ktorý bude predložený do procesu posudzovania začiatkom roku 2022. Predmetom zámeru je decentralizovaná výroba zeleného vodíka pomocou kontajnerového elektrolyzéra typu PEM s príkonom do 1,2 MW. Súčasťou elektrolyzéra je aj príslušenstvo pozostávajúce so zariadení na skladovanie a rozvod vodíka, vrátane plniacej stanice (ďalej len „vodíková stanica“).   Uvažuje sa vyrábať zelený vodík v objeme cca do 170 t ročne s použitím elektriny z FVE Bohunice. Projekt vznikol s cieľom prispieť k ekologizácii dopravy a overiť využitie vodíka v osobnej autobusovej  doprave, v nákladnej doprave a tiež pre využitie podporných sieťových služieb pre prenosovú sústavu SR.

165838799 m normal none
concept metaphorically depicting hydrogen as ecological energy source form pond middle virgin jungle 3d rendering

Aktuálny stav Projektov OZE

V roku 2021 spoločnosť JESS, a.s. začala pracovať na príprave nového projektu – Projektu OZE, ktorého cieľom je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a výroba vodíka. Tento projekt   je  v súlade so záujmami Slovenskej republiky vyrábať v budúcnosti elektrickú energiu z bezkarbónových zdrojov ako odozvou na súčasné klimatické zmeny vo svete.

Rozhodujúcim faktorom pre zapojenie sa do tohto projektu  boli výsledky analýzy „Potenciál využitia aktív a infraštruktúry spoločnosti JESS pre investície do obnoviteľných zdrojov energie“, ktoré potvrdili  jeho ekonomickú návratnosť do doby výstavby NJZ, prioritu využitia OZE a výroby zeleného vodíka, ako aj zváženie synergií so súčasnou, resp. budúcou produkciou jadrovej energie.

V nadväznosti na tieto činnosti bolo dňa 15.6.2021 podpísané Memorandum o porozumení, na základe  ktorého obaja akcionári súhlasili s tým, že spoločnosť JESS môže popri Projekte NJZ rozvíjať aj Projekt OZE a schválenie návrhu na rozšírenie predmetu podnikania obchodnej spoločnosti JESS o činnosti v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby vodíka vládou Slovenskej republiky.

V druhej polovici roku 2021  boli začaté práce na Štúdii uskutočniteľnosti pre Projekt Vodík pre dopravu. Na základe jej výsledkov bol odporučený ako optimálny variant pre projekt OZE – výroba zeleného vodíka z elektriny z fotovoltickej elektrárne v lokalite Jaslovské Bohunice a jeho efektívne využitie, primárne v systéme verejnej autobusovej dopravy v SR.

Súčasťou uceleného riešenia v rámci pilotnej fázy bude aj špeciálna vedecko-výskumná úloha s cieľom preskúmať možnosť využívať elektrolyzér, ako nástroj na poskytovanie regulačných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a toto použitie overiť v praxi.

Koncom roka 2021 bol zmysle Stanov spoločnosti  schválený Podnikateľský zámer pre Projekt Vodík pre dopravu – prvá etapa 2022- 25 v lokalite Jaslovské Bohunice, na základe ktorého sa realizujú činnosti na projektoch OZE.

Plagat Zeleny vodik pre dopravu 2

Plagát – Zelený vodík pre dopravu

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.