Vedenie spoločnosti

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho pôsobnosť je vymedzená Stanovami spoločnosti.

Vyhlásenie z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30. 6. 2020

Obchodná spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., v súlade s ustanovením § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, uverejňuje výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 30. júna 2020 v sídle spoločnosti.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári, ktorí spoločne upísali 7 211 900 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 30,- EUR, čo v pomere k výške základného imania spoločnosti predstavuje spoločne 100 % účasť akcionárov.

Za všetky jednotlivé návrhy uznesení bolo na valnom zhromaždení odovzdaných 100 % hlasov všetkých akcionárov. Nikto sa nezdržal hlasovania. Na základe uvedeného možno konštatovať, že bolo odovzdaných 100 % platných hlasov, odovzdané platné hlasy predstavujú 7 211 900 ks akcií a 100 % časť základného imania spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti a má štyroch členov. V kompetencií dozornej rady je  okrem iného aj na návrh akcionárov spoločnosti volenie prípadne odvolávanie členov predstavenstva.

Zloženie Dozornej rady spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.:

placeholder

Ing. Rastislav Podhorec, MBA

Predseda dozornej rady

placeholder

JUDr. Marek Šlégl

Podpredseda dozornej rady 

placeholder

Mgr. Petr Disman, MSc.

Člen dozornej rady

placeholder

RNDr. Peter Gerhart, PhD.

Člen dozornej rady

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti a má štyroch členov. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. V mene spoločnosti podpisuje a koná spolu predseda a podpredseda predstavenstva, alebo spoločne aspoň traja členovia predstavenstva.

Zloženie Predstavenstva spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.:

Ing. Roman Sporina

Ing. Roman Sporina

Predseda predstavenstva

placeholder

Ing. Marcel Pernica

Podpredseda predstavenstva

Ing. Miroslav Tamáš

Ing. Miroslav Tamáš

Člen predstavenstva

Ing. Ján Šícha

Ing. Ján Šícha

Člen predstavenstva

Manažment spoločnosti

Zloženie Manažmentu spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.:

Ing. Roman Sporina

Ing. Roman Sporina

Generálny riaditeľ

placeholder

Ing. Tomáš Vavruška

Riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality

Ing. Miroslav Tamáš

Ing. Miroslav Tamáš

Riaditeľ úseku ekonomiky a financovania

placeholder

Ing. Marcel Pernica

Riaditeľ úseku techniky projektu NJZ 

Ing. Pavol Pleva

Ing. Pavol Pleva

Riaditeľ úseku techniky projektu OZE

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.