Ekonomická analýza

Vyhodnotenie ekonomickej realizovateľnosti projektu NJZ je kľúčovou časťou ekonomickej analýzy, ktorá reflektuje závery a odporúčania z ostatných kapitol štúdie realizovateľnosti ako aj špecifické vstupy poskytnuté zo strany JESS a/alebo jej akcionárov.

Bolo analyzovaných 6 variantov projektu NJZ z pohľadu hodnotenia investície. Kľúčové hodnotiace výstupy sú čistá súčasná hodnota (NPV) a vnútorná miera návratnosti (IRR) spolu s ďalšími parametrami požadovanými zo strany akcionárov JESS (celková potreba vlastného kapitálu a cudzích zdrojov, rozloženie investícií v čase, atď.).

Analýza citlivosti pre každý scenár bola taktiež spracovaná. Výsledkom je, že každý variant projektu NJZ je ekonomicky realizovateľný za predpokladu, že všetky vstupné predpoklady budú splnené. Dosiahnuteľnosť prezentovaných finančných prehľadov závisí od pretrvávajúcej validity predpokladov, na základe ktorých je ekonomická analýza pripravená.

quote charts lie white sheet paper calculator pen table
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.