Bezpečnosť jadrových elektrární

Pojem „jadrová bezpečnosť“ je definovaná v Atómovom zákone, ako „technický stav a spôsobilosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia ako aj schopnosť ich obsluhy zabrániť nedovolenému úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia alebo do životného prostredia a schopnosť predchádzať udalostiam a zmierňovať následky udalostí v jadrových zariadeniach alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov“.

Za jadrovú bezpečnosť na príslušnom jadrovom zariadení zodpovedá držiteľ povolenia (licencie), teda prevádzkovateľ príslušného jadrového zariadenia. Kontrolným orgánom v oblasti jadrovej bezpečnosti na území Slovenskej republiky je Úrad jadrového dozoru (ÚJD SR), ktorý kontroluje, či všetky činnosti držiteľov povolení sú v súlade s pravidlami zaistenia jadrovej bezpečnosti.

Poslaním Úradu jadrového dozoru je vykonávať štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení tak, aby jadrová energia v Slovenskej republike bola využívaná bezpečne a aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľstva, poškodeniu majetku a životného prostredia.

Pre plnenie tohto poslania ÚJD SR využíva tieto nástroje:

 • tvorba legislatívnych dokumentov v danej oblasti,
 • posudzovanie a schvaľovanie dokumentácie, podľa ktorej sa jadrové zariadenia v SR stavajú, uvádzajú do prevádzky, prevádzkujú alebo vyraďujú,
 • výkon kontrolnej činnosti priamo v jadrovom zariadení.

Ďalej úrad zaručuje občanom SR, ako i medzinárodnému spoločenstvu, že jadrová energia sa na území SR bude využívať výlučne na mierové účely a že slovenské jadrové zariadenia sú projektované, budované, prevádzkované a vyraďované v súlade s príslušnou legislatívou.

Bezpečnostné bariéry

Úlohou bezpečnostných bariér v jadrovej elektrárni je zabrániť úniku produktov štiepenia a ich šírenie do životného prostredia. Ako hlavné bariéry slúžia:

 • palivová tableta – palivový element v keramickej forme, najčastejšie vyrobený zo zmesi kysličníkov obohateného uránu. Tu zostávajú zachytené všetky produkty jadrového štiepenia.
 • palivový prút – palivové tablety sú uložené do kovovej rúrky a sú tu hermeticky uzatvorené. Rúrka slúži pre palivové tablety, ako obal, aj ako nosná časť. Najčastejšie býva vyrobená zo zliatiny zirkónia. Niekoľko palivových prútov spojených navzájom pevnou konštrukciou tvorí tzv. palivový súbor, tiež označovaný aj ako palivová kazeta.
 • primárny okruh – hranica tlakového celku primárneho okruhu, ktorý tvorí tlaková nádoba reaktora, hlavné cirkulačné potrubie, kompenzátor objemu a ďalšie zariadenia.
 • kontajnment – budova kontajmentu tvorí hermetický plášť, ktorý chráni okolie pred šírením rádioaktívnych látok najmä v prípade havárie. Na druhej strane chráni zariadenie jadrového ostrova elektrárne pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi, vrátane pádu lietadla. Budova je postavená zo železobetónu vystuženého oceľovými lanami. Najmodernejšie typy jadrových elektrární sú vybavené tzv. dvojitým kontejmentom, čo sú vlastne dva nad sebou postavené kontejmenty, pričom hrúbka každého je viac, ako jeden meter.
aerial view modern power plant industrial landscape 1

Bezpečnostné systémy

Prvoradou úlohou komplexu bezpečnostných systémov inštalovaných v jadrovej elektrárni je (v prípade potreby) zabezpečenie troch hlavných cieľov:

 • odstaviť reaktor,
 • udržiavať reaktor v odstavenom stave,
 • zabrániť úniku rádioaktívnych látok do okolia počas nehody alebo havárie (ochrana bariér).

Bezpečnostné systémy sú viacnásobne zálohované – v najmodernejších jadrových elektrárňach až štvornásobne.

Sú schopné vykonávať špecifické funkcie v prípade nehody alebo havárie, ale je možné ich použiť aj pre iné viaceré úlohy. Pracujú na rôznych fyzikálnych princípoch, sú odolné voči jednoduchým poruchám a sú konštruované tak, aby odolali nepriaznivým podmienkam v prípade havárie – napr. vysoká teplota, tlak, vlhkosť, radiácia.

Medzi najvýznamnejšie bezpečnostné systémy patria:

 • systém ochrany a riadenia reaktora,
 • systém havarijného doplňovania – vysokotlaký, nízkotlaký, aktívny, pasívny,
 • sprchový systém chladenia kontajmentu,
 • systém núdzového zaplavenia aktívnej zóny,
 • systém zachytenia roztavenej aktívnej zóny,
 • havarijný systém chladenia tlakovej nádoby reaktora,
 • systém núdzového odtlakovania primárneho okruhu,
 • systém odvodu tepla zo zariadení primárneho okruhu,
 • systém udržiavania životných podmienok na blokovej dozorni,
 • systém havarijnej vzduchotechniky kontajmentu,
 • núdzové dieselgenerátory,
 • akumulátorové batérie.
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.