Míľniky projektu

30.05.2024

2024

JESS získala 30.5.2024 právoplatné povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia v lokalite Jaslovské Bohunice

30.05.2024
03.06.2023

2023

Bolo na základe prijatia žiadosti JESS o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia začaté správne konanie č. UJD SR 1471-2023.

03.06.2023
15.02.2023

Podľa § 5 ods. 3 písm. o) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie predložila spoločnosť JESS na ÚJD SR žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia.

15.02.2023
19.12.2022

2022

Dňa 19.12.2022 ÚJD SR rozhodnutím č. 345/2022 schválil návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením pre Projekt nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice v tvare kruhu s polomerom 8 km so stredom v centroide plochy pre umiestnenie JZ.

19.12.2022
06.01.2022

Pre Projekt NJZ je významným míľnikom nariadenie č. 2022/1214 z júla 2022 Európskej  komisie, v  zmysle ktorého sú vybrané činnosti v oblasti plynárenstva a jadrovej energie v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia a umožnia  urýchliť prechod od viac znečisťujúcich činností, ako je výroba uhlia, ku klimaticky neutrálnej budúcnosti založenej najmä na obnoviteľných zdrojoch energie.

06.01.2022
04.01.2022

V apríli 2022 boli do prevádzky uvedené medzištátne vedenia VVN medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, čím bola naplnená zásadná podmienka z osvedčenia MH SR pre pripojenie NJZ do elektrizačnej sústavy SR.

04.01.2022
02.01.2022

Dňa 1.2.2022 bolo MH SR rozhodnutím č. 09559/2022-4110-13550 vydané osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia pre „Nový jadrový zdroj Jaslovské Bohunice. Platnosť osvedčenia je 7 rokov, jeho uplatnenie sa predpokladá v povoľovacom procese NJZ (umiestnenie NJZ podľa stavebnej legislatívy).

02.01.2022

2021

V máji 2021 na základe žiadosti a podkladov spoločnosti JESS vydal prevádzkovateľ PS SR súhlasné stanovisko k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia pre NJZ. V júni 2021 vydal prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovanej ZSD, a.s. , súhlasné stanovisko k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia pre NJZ. Vo svojich stanoviskách prevádzkovatelia prenosovej a distribučnej sústavy definovali podmienky a opatrenia pre umožnenie pripojenia a následného prevádzkovania NJZ v elektrizačnej sústave SR.

V období 2021-2022 v rámci pokračovania povoľovacieho procesu spoločnosť JESS uzatvorila zmluvy s externými spracovateľmi na spracovanie komplexnej dokumentácie požadovanej zákonom č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie pre vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia pre Nový jadrový zdroj Jaslovské Bohunice.

30.09.2019

2019

Overenie neprítomnosti pamiatkovo hodnotných objektov v trasách vodných koridorov NJZ. O vyjadrenie sme požiadali 9 miest a obcí, katastrálnymi územiami ktorých vedú alebo môžu viesť vodné koridory NJZ. Výsledkom bolo zistenie, že v navrhovaných vodných koridoroch NJZ neeviduje žiadna obec nehnuteľnosť pamiatkovej hodnoty.

30.09.2019
30.06.2018

Získanie predbežných stanovísk subjektov dotknutých v súvislosti s návrhom vodohospodárskej infraštruktúry navrhnutej dokumentom Koncepcia vodného hospodárstva NJZ:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

Krajský pamiatkový úrad Trnava.

Žiaden z oslovených subjektov nevyslovil k zámeru vybudovať vodné hospodárstvo zásadné námietky.

30.06.2018

2018

V roku 2018 spoločnosť JESS nadviazala na predchádzajúce činnosti v oblasti skúmania seizmicity a geológie v lokalite Jaslovské Bohunice a pokračovala analyzovaním stability svahov a analýzou historických zemetrasení v lokalite Dobrá voda.

2017

S cieľom vytvoriť podmienky pre povoľovací proces a následnú realizáciu Projektu NJZ spoločnosť JESS začala v roku 2017 postupnú implementáciu Projektu NJZ a súvisiacich a vyvolaných investícii NJZ do územnoplánovacej dokumentácie miest a obcí dotknutých Projektom NJZ.

15.04.2016

2016

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vydalo Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s. (JESS), záverečné stanovisko k projektu nového jadrového zdroja (NJZ) v lokalite Jaslovské Bohunice, v ktorom odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti z hľadiska jej vplyvov na životné prostredie.

15.04.2016
29.12.2015

Vypracovanie dokumentu Koncepcia vodného hospodárstva NJZ, ktorého cieľom je návrh jedného konkrétneho vodohospodárskeho riešenia pre Projekt NJZ pri rešpektovaní miestnych podmienok, zákonných kritérií a technických noriem.

29.12.2015
25.11.2015

Uskutočnilo sa verejné prerokovanie a cezhraničné konzultácie navrhovanej činnosti v Nemecku.

25.11.2015
18.11.2015

Uskutočnilo sa verejné prerokovanie a cezhraničné konzultácie navrhovanej činnosti v Rakúsku.

18.11.2015
27.10.2015

Uskutočnilo sa verejné prerokovanie a cezhraničné konzultácie navrhovanej činnosti v Maďarsku.

27.10.2015
23.09.2015

V nadväznosti na zverejnenie správy sa uskutočnilo verejné prerokovanie navrhovanej činnosti na úrovni dotknutých obcí, ktoré sa konalo v kultúrnom dome vo Veľkých Kostoľanoch.

23.09.2015
09.02.2015

2015

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo Správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

09.02.2015
30.09.2014

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia „Nový jadrový zdroj Jaslovské Bohunice s výkonom do 1200 MWe“.

30.09.2014
30.07.2014

Jadrová energetická spoločnosť požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o vydanie Osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia.  

30.07.2014
13.03.2014

Prostredníctvom MŽP SR bol Zámer odoslaný aj okolitým krajinám, ktoré majú taktiež možnosť oboznámiť sa s týmto dokumentom.

13.03.2014
03.11.2014

Predložený Zámer pre navrhovanú činnosť bol zverejnený na enviroportáli Ministerstva životného prostredia SR.

03.11.2014
03.05.2014

2014

V rámci predprojektovej fázy projektu NJZ spoločnosť JESS odovzdala Ministerstvu životného prostredia Zámer na navrhovanú činnosť. Ide o prvý dokument určený k pripomienkovaniu dotknutých obcí, orgánov verejnej správy i širokej verejnosti.

03.05.2014
26.09.2013

Na konferencii „Bezpečná dodávka energie (Secure Energy Supply)“ – SES 2013 generálny riaditeľ informoval o ďalšom mílniku projektu Nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc, ktorým je začatie procesu EIA.

26.09.2013
31.07.2013

Vypracovanie dokumentu Analýza zakladania bezpečnostne významných objektov NJZ EBO v rozsahu verifikačnej fázy v zmysle NS-G-3.6, ktorý preukázal, že založenie bezpečnostne dôležitých objektov NJZ je v danej lokalite technicky realizovateľné pri splnení špecifikovaných podmienok.

31.07.2013
09.04.2013

Bola podpísaná zmluva so spoločnosťou AMEC, čím sa začal proces EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

09.04.2013
24.04.2013

Na medzinárofnej konferencii ENKO 2013 prezentoval generálny riaditeľ Ing. Šabík  tému „Nový jadrový zdroj – závery FS a ďalší postup“.

24.04.2013
15.01.2013

2013

Spoločnosti JESS, JAVYS, ČEZ, ČEZ Bohunice a Rosatom podpísali Memorandum o porozumení.

15.01.2013
28.11.2012

Na seminári „Aktuálne projekty v jadrovoenergetickej lokalite Jaslovské Bohunice“, ktorý sa konal vo Veľkých Kostoľanoch, generálny riaditeľ spoločnosti JESS prezentoval súčasné aktivity a predpokladaný vývoj projektu nového jadrového zdroja. Seminár organizovala OIK Bohunice v spolupráci so ZMO región J. Bohunice.

28.11.2012
28.09.2012

Na zasadnutí OIK Bohunice vo Veľkých Kostoľanoch generálny riaditeľ oboznámil jej členov s hlavnými závermi a odporúčaniami zo Štúdie realizovateľnosti projektu NJZ.

28.09.2012
27.09.2012


Na medzinárodnej konferencii Secure Energy Supply (SES 2012) generálny riaditeľ spoločnosti JESS  uviedol hlavné závery zo Štúdie realizovateľnosti a informoval o stave prípravy výstavby novej jadrovej elektrárne na Slovensku.
26.07.2012

27.09.2012
26.07.2012

2012

Bola vypracovaná Štúdia realizovateľnosti, ktorá posudzuje kľúčové aspekty projektu NJZ a tvorí nevyhnutný základ pre ďalšie posudzovanie projektu.

26.07.2012
24.11.2011

Podpis Zmluvy o dielo na vypracovanie Štúdie realizovateľnosti a súvisiacich štúdií pre Projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice.

24.11.2011
09.07.2011

Doručenie ponúk do súťaže na výber Zhotoviteľa Štúdie realizovateľnosti.Ukončený výber Zhotoviteľa Štúdie realizovateľnosti.

09.07.2011
07.04.2011

Zaslanie súťažných podkladov na vypracovanie Štúdie realizovateľnosti desiatim vybraným uchádzačom.Uzatvorenie zmluvy o dielo na vyhotovenie Štúdie posúdenia seizmicity a geologických pomerov pre Projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice.

07.04.2011
05.08.2011

Záverečné hodnotenie informačných balíčkov zaslaných od šiestich dodávateľov NJZ na základe dokumentu Request for Information, ktoré tvoria jeden zo základných podkladov na spracovanie Štúdie realizovateľnosti.

05.08.2011
17.04.2011

2011

Odsúhlasený model uzatvorenia zmluvy a spracovania Štúdie realizovateľnosti.

17.04.2011
12.01.2010

Obdržali sme informačné balíčky od všetkých oslovených potenciálnych dodávateľov  ako základný podklad pre spracovanie Štúdie uskutočniteľnosti.

12.01.2010
08.10.2010

Vedenie spoločnosti rozhodlo  o spracovaní časti Štúdie realizovateľnosti vlastnými silami – posúdením a využitím vlastných a verejne dostupných informačných zdrojov a informácií z informačných balíčkov od dodávateľov.

08.10.2010
08.01.2010

Boli oslovení všetci potenciálni dodávatelia hlavného kontraktu, ktorým bol súčasne zaslaný dokument otázok k ich projektom. Informácie od dodávateľov sú potrebné pre spracovanie Štúdie realizovateľnosti a proces posúdenia vplyvu na životné prostredie EIA.

08.01.2010
28.05.2010

2010

Uskutočnili sa rokovania a obhliadky lokality Jaslovské Bohunice možnými dodávateľmi hlavného kontraktu.

28.05.2010
31.12.2009

Zápis spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. do Obchodného registra SR spoločnosti.

31.12.2009
12.09.2009

Uznesenie vlády SR č. 893/2009
Vláda SR schválila založenie energetického podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., bude zodpovedná za prípravu, výstavbu a prevádzku nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

12.09.2009
11.04.2009

Európska komisia schválila navrhované vytvorenie spoločného podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., ktorej akcionármi sú spoločnosti ČEZ Bohunice a. s., a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.

11.04.2009
29.05.2009

Pri príležitosti 4. zasadnutia Európskeho jadrového fóra v Prahe zástupcovia energetických spoločností JAVYS a ČEZ podpísali akcionársku zmluvu, ktorá umožní založenie spoločného podniku na výstavbu NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice na Slovensku. 

29.05.2009
27.05.2009

2009

Uznesenie vlády SR č. 408/2009
Návrh postupu založenia spoločného podniku JAVYS, a. s., a ČEZ, a. s.

27.05.2009
17.12.2008

Uznesenie vlády SR č. 948/2008 
Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice.

17.12.2008
05.07.2008

2008

Uznesenie vlády SR č. 275/2008
Návrh možností zabezpečenia výstavby NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice. 

05.07.2008
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.