Porovnanie výroby elektrickej energie z rôznych zdrojov

JADRO
výhodynevýhody
nezaťažuje životné prostredie vypúšťaním produktov spaľovania fosílnych palív
vysoký faktor využitia inštalovaného výkonu
nízka cena jednotky vyrobenej elektrickej energie v porovnaní s ostatnými typmi
cena paliva sa podieľa malým dielom na cene vyrobenej elektrickej energie v porovnaní s ostatnými typmi (stabilita ceny elektriny pri pohyboch cien paliva)
existujú spoľahliví dodávatelia jadrového paliva v stabilných regiónoch
je možné vytvoriť zásoby paliva na niekoľko rokov
pomerne malé objemy produkovaných odpadov
neustále prebiehajúci vedecký výskum na poli jadra
nízke prevádzkové náklady
dlhodobá životnosť (desiatky rokov)možnosť využitia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla
vysoké investičné náklady pri výstavbe
potrebná starostlivosť o dlhodobo uložené rádioaktívne odpady
UHLIE
výhodynevýhody
existujú spoľahliví dodávatelia uhlia v stabilných regiónoch
vysoký faktor využitia inštalovaného výkonu
investičné náklady pri výstavbe sú nižšie, ako pri jadre
možnosť využitia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla
zaťažuje životné prostredie vypúšťaním produktov spaľovania (následkom sú kyslé dažde, otepľovanie)
vysoké náklady na dopravu uhlia
vyčerpávajúce sa zdroje, nutnosť hľadania nových nálezísk
vysokonákladné technológie pre elimináciu vplyvov na životné prostredie
PLYN, MINERÁLNE OLEJE
výhodynevýhody
dobre vybudovaná infraštruktúra pre zásobovanie palivom
schopnosť rýchlych zmien výkonu podľa požiadaviek siete
investičné náklady pri výstavbe sú nižšie, ako pri jadre
možnosť využitia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla
zaťažuje životné prostredie vypúšťaním produktov spaľovania (otepľovanie)
vyčerpávajúce sa zdroje, nutnosť hľadania nových nálezísk (viaceré v nestabilných regiónoch)
vysoká závislosť vyrobenej elektriny a tepla na cene paliva
v poslednom období vysoké ceny vyrobenej elektriny a tepla
VODA
výhodynevýhody
obnoviteľný zdroj energie, bez produktov spaľovania
v závislosti od projektu aj schopnosť rýchlych zmien výkonu podľa požiadaviek siete
nízke prevádzkové náklady
efektívna a spoľahlivá prevádzka
závislosť od klimatických podmienok (výdatnosť vodných zrážok)
vysoké investičné náklady pri výstavbe
v závislosti od projektu možnosť negatívneho vplyvu na krajinu (zaplavenie území potrebných pre vodné nádrže)
VIETOR
výhodynevýhody
obnoviteľný zdroj energie, bez produktov spaľovania
nízke prevádzkové náklady
závislosť od klimatických podmienok (intenzita vetra)
vysoké investičné náklady pri výstavbe
nízky faktor využitia inštalovaného výkonu
nízky jednotkový inštalovaný výkon, z toho vyplývajúca nutnosť veľkého počtu veterníkov pre dosiahnutie potrebného sumárneho inštalovaného výkonu
negatívny vplyv na krajinu (vzhľad, plašenie zveri, vtáctva)
nutnosť výstavby rezervných kapacít z dôvodu nespoľahlivosti výroby, čo má negatívny dopad na koncovú cenu vyrobenej elektriny
BIO PALIVÁ
výhodynevýhody
obnoviteľný zdroj energie
možnosť využitia pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla
zaťažuje životné prostredie vypúšťaním produktov spaľovania (otepľovanie)
vysoké investičné náklady pri výstavbe (vyššie, ako elektrárne spaľujúce fosílne palivá, ale nižšie, ako veterné, vodné a jadrové elektrárne)
vysoké prevádzkové náklady
neefektívne pri inštalovaní malých jednotkových výkonov
vysokonákladné technológie pre elimináciu vplyvov na životné prostredie
SLNKO
výhodynevýhody
obnoviteľný zdroj energie, bez produktov spaľovania
nízke prevádzkové náklady
závislosť od klimatických podmienok (množstvo slnečného svitu)nízky faktor využitia inštalovaného výkonu
nízky jednotkový inštalovaný výkon, z toho vyplývajúca nutnosť veľkého záberu plochy pre kolektory pre dosiahnutie potrebného sumárneho inštalovaného výkonu
v prípade umiestňovania na poľnohospodárskej pôde, alebo pasienkoch, negatívny vplyv na potravinovú bezpečnosť krajiny
nutnosť výstavby rezervných kapacít z dôvodu nespoľahlivosti výroby, čo má negatívny dopad na koncovú cenu vyrobenej elektriny
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.