Verejné obstarávanie

P r o j e k t    O Z E

Zápisnica z otvárania ponúk v súlade s výzvou na predkladanie ponúk –  Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava zverejňuje Zápisnicu z otvárania ponúk v súlade s výzvou na predkladanie ponúk k verejnej obchodnej súťaži s predmetom zákazky „Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom“.

Táto zápisnica je zverejnená:

–  na adrese hlavnej stránky vyhlasovateľa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34322/summary

–  na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk


P r o j e k t    O Z E

Obchodná verejná súťaž –  Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava vyhlasuje Výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy.

Súťažné podmienky pre vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž realizovanú v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) s predmetom zákazky Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom“ sú zverejnené:

–  na adrese hlavnej stránky vyhlasovateľa – https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34322/summary

–  na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

Lehota na predkladanie ponúk je do 21.12.2022 do 10:00 hod.


P r o j e k t    O Z E

Obchodná verejná súťaž –  Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava vyhlasuje Výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy.

Súťažné podmienky pre vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž realizovanú v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) s predmetom zákazky Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom“ sú zverejnené:

–  na adrese hlavnej stránky vyhlasovateľa – https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29949/summary

–  na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk

Lehota na predkladanie ponúk je do 19.9.2022 do 13:00 hod.


Prípravné trhové konzultácie projektu – Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE:

Výzva na trhové konzultácie JESS
OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ ZA ÚČELOM PRÍPRAVY A INFORMOVANIA HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV O PLÁNOVANOM POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

 Príloha č.1 Formulár k prípravným trhovým konzultáciám (ďalej ako „PTK“)
 Príloha č.2 Dotazník PTK JESS
 Príloha č.3 Okruhy tém PTK JESS

Dokumenty sú taktiež uložené: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439224

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.