Projekt Nový jadrový zdroj

Potreba nového jadrového zdroja vychádza z požiadaviek na zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (SR) v oblasti výroby elektrickej energie, ktorá je definovaná v platnej Energetickej politike SR (2014).

V krajinách Európskej únie (EÚ) existuje jednoznačná závislosť medzi hrubým domácim produktom (HDP) a spotrebou elektrickej energie na jedného obyvateľa. Vo všetkých prognózach vývoja bilancie výroby a spotreby elektriny sa predpokladá rast HDP SR smerom k priemeru EÚ. V neďalekej budúcnosti bude nevyhnutné zaistiť dostatočné nové zdroje elektrickej energie, ako náhrada súčasných výrobných zdrojov, ktoré sa blížia ku koncu svojej životnosti. V prípade uhoľných elektrární sa očakáva, že ich podiel na výrobe elektriny na Slovensku bude v nadchádzajúcom období klesať, čo bude spôsobené postupným vyraďovaním súčasných zdrojov, ktoré sa blížia ku koncu svojej životnosti, a obmedzenou výstavbou nových zariadení využívajúcich fosílne palivá, keďže je žiaduce uprednostňovať nízkouhlíkovú výrobu elektriny.

V prípade obnoviteľných zdrojov elektrickej energie možno rátať s nárastom ich podielu na celkovej produkcii elektriny. Výrazne premenným  charakterom produkcie však tieto elektrárne v podmienkach Slovenska nie sú vhodné na pokrývanie základného pásma spotreby elektrickej energie. Pri novo plánovaných vodných elektrárňach sa ráta s ich využitím najmä na poskytovanie regulačných služieb.

V tomto kontexte bude nová jadrová elektráreň v lokalite Jaslovské Bohunice tvoriť jednu zo základných súčastí koncepcie viaczdrojového nízkouhlíkového energetického mixu Slovenska. Nejde pritom o vylučujúcu alternatívu ostatných nízkouhlíkových zdrojov elektrickej energie, ktorých rozvoj sa naďalej v kontexte Energetickej politiky SR predpokladá.

Ak by sa výstavba nového jadrového zdroja nerealizovala, Slovensku môže okolo roku 2035 reálne hroziť nedostatok výrobných kapacít elektrickej energie na pokrytie vlastnej spotreby. Tento nedostatok elektriny nemožno v blízkom období nahradiť inými vlastnými nízkouhlíkovými zdrojmi energie a budúci deficit by musel byť pokrytý v prvom rade dovozom. Závislosť od dovozu elektrickej energie pritom predstavuje priame ohrozenie energetickej bezpečnosti krajiny.

aerial view modern power plant industrial landscape 1

Spoľahlivý a bezpečný zdroj elektrickej energie

Nová jadrová elektráreň v lokalite Jaslovské Bohunice predstavuje spoľahlivý a bezpečný zdroj elektrickej energie. Projekt nového jadrového zdroja zohľadňuje: relevantné medzinárodné záväzky SR v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, energetické potreby SR stanovené príslušnými štátnymi koncepciami, očakávaný vývoj spotreby a výroby elektrickej energie v Slovenskej republike, efektívne využitie dostupnej infraštruktúry lokality Jaslovské Bohunice.

Príprava nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice je v súlade so všetkými relevantnými strategickými a koncepčnými dokumentmi Slovenskej republiky, najmä so Stratégiou energetickej bezpečnosti SR (2008) a Energetickou politikou SR (2014). Príprava nového jadrového zdroja je tiež v súlade so smernicami a dokumentmi Európskej únie, týkajúcimi sa nízkouhlíkovej energetiky, energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti, ako aj so všetkými záväzkami Slovenskej republiky, ktoré z týchto dokumentov vyplývajú. Projekt NJZ bol v roku 2018 zahrnutý aj do dokumentu „Národný investičný plán SR na roky 2018- 2030“.

Na úspešne ukončený proces posudzovania vplyvu NJZ na životné prostredie (EIA) z roku 2016 nadväzuje proces umiestňovania jadrového zariadenia (JZ) podľa Atómového zákona (AZ).

Po niekoľkoročnej snahe spoločnosti JESS o zmenu legislatívneho prostredia vstúpila 12.10.2021 do platnosti novela AZ, ktorá  umožňuje začať proces získania povolenia na umiestnenie JZ bez znalosti konkrétneho projektu uplatnením tzv. obálkového prístupu s definovanými okrajovými podmienkami umiestňovanej stavby, ktoré budú v súlade so zákonnými požiadavkami. Novelizácia súvisiacich vykonávacích vyhlášok Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) je v štádiu rokovania poradných orgánov vlády SR.

Začatím konania pre získanie povolenia ÚJD SR na umiestnenie JZ je zachovaná platnosť Záverečného stanoviska z procesu EIA, udržaná hodnota projektu NJZ a vytvorené predpoklady pre jeho ďalšie pokračovanie. Nasledovať bude proces územného konania podľa Stavebného zákona, resp. Zákona o výstavbe a Zákona o územnom plánovaní.

Práce na Projekte NJZ pokračujú činnosťami v rámci predprípravnej etapy v súlade s hlavnými míľnikmi uvedenými v Podnikateľskom zámere pre Projekt NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice pre obdobie 2019 – 2025.

Podanie žiadosti o vydanie povolenia na umiestnenie JZ podľa AZ

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (ďalej len „JESS, a. s.“) dňa 15. 02. 2023 doručila Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)  žiadosť zn. 2023/086 o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 3 písm. o) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“).

Úrad týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upovedomil účastníkov konania, že dňa 15. 02. 2023 bolo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté správne konanie č. UJD SR 1471-2023. Informácia o začatí správneho konania č. UJD SR 1471-2023 bola v súlade s ustanovením § 3 ods. 6 správneho poriadku uverejnená na úradnej tabuli úradu, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli úradu umiestnenej na webovom sídle úradu na www.ujd.gov.sk pod č. UJD SR 1471-2023 dňa 06. 03. 2023.

V zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona bude úrad dotknutým účastníkom konania doručovať všetky písomnosti vrátane rozhodnutia o vydaní povolenia, výzvu, upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť v konaní UJD SR 1471-2023 verejnou vyhláškou. Z vyššie uvedeného dôvodu odporúčame pravidelne sledovať elektronickú úradnú tabuľu ÚJD SR umiestnenú na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk a Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu (CUET) na www.slovensko.sk

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.