Pripojenie do elektrizačnej sústavy

Pripojenie NJZ do elektrizačnej sústavy SR

Proces pripojenia NJZ do elektrizačnej sústavy SR bol v roku 2021 zameraný na získanie kladných stanovísk prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy k vydaniu „nového“ Osvedčenia MH SR pre NJZ. Platnosť súčasného Osvedčenia MH SR skončila ešte pred jeho uplatnením v povoľovacom procese, koncom roku 2021. Na základe žiadostí a podkladov JESS boli v prvej polovici roku 2021 oboma prevádzkovateľmi vydané kladné stanoviská k spôsobu a podmienkam pripojenia NJZ do elektrizačnej sústavy. V oboch stanoviskách boli aktualizované a spresnené podmienky pripojenia NJZ.

Nakoľko v roku 2021 boli uvedené do prevádzky medzinárodné prepojenia elektrizačných sústav Slovenska a Maďarska, bola splnená jedna z kľúčových podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Zo zásadných podmienok pre budúce obdobie pretrváva požiadavka na zabezpečenie dostatočného regulačného výkonu požadovaného pre spoľahlivú prevádzku elektrizačnej sústavy po pripojení NJZ. V súčasnosti je táto problematika z dôvodu vytvárania spoločného trhu regulačnej elektriny v rámci celej Európy veľmi aktuálna. V roku 2022 nadobudnú účinnosť nové pravidlá a opatrenia na trhu s regulačnou elektrinou, ktoré v ďalšom období môžu výrazne ovplyvniť dostupnosť regulačného výkonu aj na území Slovenska. Z toho dôvodu bude spoločnosť JESS aj v ďalšom období venovať tejto požiadavke prevádzkovateľa prenosovej sústavy primeranú pozornosť.

Súbežne bola pripravená a s MH SR konzultovaná žiadosť o vydanie „nového“ Osvedčenia MH SR pre NJZ. Žiadosť bola doplnená o  stanoviská všetkých dotknutých subjektov a závere roku 2021 bola predložená MH SR. Vydanie „nového“ Osvedčenia pre NJZ sa očakáva začiatkom roku 2022.

ostrovec belarus july 2020 cooling towers nuclear power plant with high voltage electric pylon towers against blue sky
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.