MŽP SR vydalo kladné záverečné stanovisko k projektu nového jadrového zdroja

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vydalo Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s. (JESS), záverečné stanovisko k projektu nového jadrového zdroja (NJZ) v lokalite Jaslovské Bohunice,  v ktorom odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti z hľadiska jej vplyvov na životné prostredie.

Záverečné stanovisko bolo vydané na základe výsledkov procesu posudzovania, vyhodnotenia stanovísk dotknutých subjektov, verejnosti, zainteresovaných strán a doplnenia informácií zo strany navrhovateľa. Zohľadňuje tiež informácie uvedené v správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktorú spoločnosť JESS predložila MŽP SR v auguste 2015. Vydaním záverečného stanoviska zo strany MŽP SR sa končí jeden z prvých významných míľnikov projektu, a to proces posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA), ktorý sa  začal v roku 2013.

Stanovisko odporúča na realizáciu variant navrhovanej činnosti tak, ako bol uvedený v správe o hodnotení. Odporúčaný variant predstavuje výstavbu a prevádzku NJZ s jedným reaktorovým blokom, tlakovodným reaktorom generácie III+,  s čistým elektrickým výkonom do 1 700 MWe a súvisiacich zariadení. Predpokladaná projektová životnosť elektrárne je 60 rokov. Súčasťou záverečného stanoviska je tiež súhrn podmienok a opatrení, ktoré budú zohľadnené v ďalších fázach projektu.

Projekt NJZ sa v súčasnosti nachádza približne v polovici predprípravnej etapy. Predprípravná etapa projektu by mala byť ukončená výberom konkrétneho dodávateľa, vrátane vhodného  investičného a finančného modelu. Len na základe výberu konkrétneho projektu jadrovej elektrárne možno začať realizovať ďalšie etapy projektu. V súčasnosti sa spoločnosť JESS zameriava na spracovanie zadávacej dokumentácie na výber  dodávateľa.

Proces posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) bol realizovaný v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý zabezpečuje úplnú zlučiteľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Projekt NJZ je pripravovaný v súlade s uznesením vlády č. 948/2008,  Energetickou politikou SR 2014 a s Územným plánom regiónu vyššieho územného celku Trnavského samosprávneho kraja 2014. Vydanie záverečného stanoviska je podkladom na ďalšie nadväzujúce konania a povoľovacie činnosti,  v zmysle atómového a stavebného zákona.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., vznikla 31. 12. 2009 zápisom do obchodného registra. Založenie obchodnej spoločnosti schválila vláda SR na svojom zasadnutí 9. 12. 2009. Vytvorením Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa otvoril priestor na realizáciu jedného z najvýznamnejších projektov v histórii Slovenska, projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. V spoločnom podniku má spoločnosť JAVYS 51 %, český partner projektu – skupina ČEZ – vlastní 49 % akcií podniku. Základné imanie spoločnosti JESS bolo stanovené na 216 357 000 eur (6,52 mld. Sk). Manažérska kontrola spoločnosti funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov. Vznik Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska odsúhlasila v novembri 2009 aj Európska komisia.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.