Spoločnosť JESS predložila Správu o hodnotení vplyvov NJZ na životné prostredie

Projekt nového jadrového zdroja (NJZ) plánovaný v lokalite Jaslovské Bohunice sa dostal do ďalšej fázy. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (JESS) predložila v uplynulých dňoch na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA) bol naštartovaný v roku 2013. S jeho ukončením sa počíta na konci prvého štvrťroku roku 2016. Proces je riadený zákonom č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v platnom znení, ktorý zabezpečuje úplnú zlučiteľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Projekt je pripravovaný v súlade s uznesením vlády č. 948/2008,  Energetickou politikou SR 2014 a Územným plánom  regiónu vyššieho územného celku  Trnavského samosprávneho kraja 2014.

Projekt prípravy nového jadrového zdroja je projektom, ktorý nie je možné porovnávať so žiadnym z existujúcich projektov. Práce na procese EIA predstavujú náročnú a rozsiahlu činnosť, ktorá si vyžaduje zapojenie odborníkov z mnohých oblastí. Správa sa detailne zaoberá  vyhodnotením všetkých priamych a nepriamych vplyvov NJZ na životné prostredie. Správa nie je bezpečnostnou dokumentáciou podľa atómového zákona,  nerieši spoločenské, politické a ekonomické hľadiská, ani nie je rozhodnutím o realizácii a umiestnení nového zdroja.

Východiskom pre posúdenie vplyvu projektu nového jadrového zdroja na životné prostredie bolo definovanie jeho základných parametrov. Navrhovanou činnosťou je výstavba 1 bloku s tlakovodným reaktorom PWR – Presurized Water Reactor, generácie III+ s čistým elektrickým výkonom do 1700 MWe. V súčasnosti ide o najlepšiu dostupnú technológiu, s celým radom bezpečnostných výhod.

Predložená Správa detailne hodnotí množstvo vplyvov plánovaného projektu NJZ  pomocou porovnania súčasného stavu a vyhodnotenia predpokladaných vplyvov. V Správe sú  detailne vyhodnotené vplyvy  projektu, vrátane ionizujúceho žiarenia, na ovzdušie, klímu, hluk, povrchovú a podzemnú vodu, faunu, flóru, na ekosystémy a ostatné zložky životného prostredia. Osobitná pozornosť je tiež venovaná problematike vplyvov na obyvateľstvo a na verejné zdravie.

Očakávané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie sú vo všetkých hodnotených okruhoch celkovo nevýznamné a všeobecne akceptovateľné. Potenciálne negatívne vplyvy, a to aj s uvažovaním spolupôsobiaceho účinku už existujúcich aktivít na území sú vo všetkých okruhoch prijateľné a hlboko pod limitmi prípustných, či akceptovateľných hodnôt. Navrhovaná činnosť zohľadňuje umiestnenie v rámci lokality Jaslovských Bohuníc, v ktorom je dlhodobo prevádzkovaných niekoľko jadrových zariadení. Spoločnosť tak nevstupuje navrhovanou činnosťou na nové, nedotknuté územie a ani sa nesnaží vniesť na terajšie územie novú činnosť, ktorá by sa svojím charakterom významne líšila od jestvujúcich činností v dotknutom území.    

V nadväznosti na zverejnenie Správy sa uskutoční verejné prerokovanie navrhovanej činnosti na úrovni dotknutých obcí. S celkovým ukončením procesu EIA a vydaním záverečného stanoviska zo strany MŽP SR sa počíta v prvom štvrťroku roku 2016. Ukončenie procesu EIA neznamená rozhodnutie o realizácii projektu, predstavuje však významný míľnik a umožní pokračovanie do ďalšej etapy projektu.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., vznikla 31. 12. 2009 zápisom do obchodného registra. Založenie obchodnej spoločnosti schválila vláda SR na svojom zasadnutí 9. 12. 2009. Vytvorením Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa otvoril priestor na realizáciu jedného z najvýznamnejších projektov v histórii Slovenska, projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. V spoločnom podniku má spoločnosť JAVYS 51 %, český partner projektu – skupina ČEZ – vlastní 49 % akcií podniku. Základné imanie spoločnosti JESS bolo stanovené na 216 357 000 eur (6,52 mld. Sk). Manažérska kontrola spoločnosti funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov. Vznik Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska odsúhlasila v novembri 2009 aj Európska komisia.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.