Podmienky EIA

Podmienky a opatrenia z procesu EIA

V roku 2021 pokračovali projektové činnosti, vzťahujúce sa k podmienkam záverečného stanoviska  z posudzovania vplyvu „Nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice na životné prostredie“ vydaného MŽP SR v mesiaci apríl 2016 s dobou platnosti sedem rokov.

Súhlasné záverečné stanovisko je podmienené splnením 134 podmienok pre etapu prípravy, výstavby a prevádzky NJZ.

Po vydaní záverečného stanoviska boli všetky podmienky podrobne analyzované. Selekciou boli definované podmienky, ktorých plnenie je nevyhnuté v súčasnej etape projektu.

V rámci plnenia podmienok záverečného stanoviska  boli v roku 2021 realizované nasledovné aktivity:

  • Pokračovanie spolupráce s dotknutými obcami pri aktualizácii územných plánov vo vzťahu k projektu NJZ. Výsledkom je významný posun v implementácii projektu NJZ do  jednotlivých územných plánov – ako jednej z najdôležitejších podmienok v súčasnej etape projektu.
  • Pokračovanie spolupráce s MH SR pri aktualizácii „Vnútroštátneho programu  nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR“. Zástupcovia JESS sú členmi pracovných skupín pre tvorbu tohto dokumentu.
  • Informácie,  rokovania a konzultácie  na úrovni  ÚJD SR, MŽP SR, ÚVZ SR a s ďalšími dotknutými subjektmi k aktuálnemu stavu projektu NJZ, spôsobu plnenia podmienok  a požiadavkám na  dokumentáciu k  jednotlivým licenčným krokom.
  • Postupné kroky na  zabezpečenie externého plnenia niektorých podmienok záverečného stanoviska – predovšetkým tých, ktoré priamo súvisia s plnením požiadaviek atómového zákona pre súčasnú etapu  projektu NJZ.
aerial view modern power plant industrial landscape 1
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.