Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., začala analyzovať Štúdiu realizovateľnosti

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., ukončil práce na Štúdii realizovateľnosti a podkladových štúdiách pre projekt nového jadrového zdroja (NJZ) v lokalite Jaslovských Bohuníc. Interný dokument v rozsahu niekoľko tisíc strán tvorí nevyhnutný základ k ďalšiemu rozhodovaniu o príprave  výstavby novej jadrovej elektrárne na Slovensku, uviedol na Medzinárodnej konferencii Secure Energy Supply (SES) 2012 Štefan Šabík, generálny riaditeľ Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS).

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska oslovila v rámci procesu prípravy Štúdie realizovateľnosti 10 medzinárodne uznávaných spoločností, so skúsenosťami z prípravy a výstavby nových jadrových zdrojov so zameraním na technológiu tlakovodných, ľahkou vodou moderovaných a chladených reaktorov. Víťaz výberového konania, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., začal kľúčový interný dokument spracovávať v novembri 2011.  Výsledná Štúdia obsahuje analýzy a hodnotenia navrhovaných technických alternatív, posúdenie vhodnosti lokality, dodávateľského systému, riadenia projektu, finančného zabezpečenia a ekonomickej analýzy projektu nového jadrového zdroja.

V rámci Štúdie realizovateľnosti bolo analyzovaných 6 projektov tlakovodných elektrární:

Snimka obrazovky 2023 05 23 o 10.16.39

„Z analýz vyplynulo, že všetkých 6 projektov má potenciál naplniť základné predpoklady projektu nového jadrového zdroja. Je ale  potrebné dodať, že toto hodnotenie z budúceho výberu hlavného dodávateľa nediskvalifikuje prípadných iných dodávateľov tlakovodných jadrových elektrární“ spresnil Štefan Šabík. 

Výsledky štúdie potvrdili, že pre projekt výstavby nového jadrového zdroja sú za predpokladu splnenia ďalších podmienok a odporúčaní vyplývajúcich z jednotlivých fáz projektu, realizovateľné varianty jednoblokového alebo dvojblokového usporiadania do celkového výkonu 2400 MWe.

Súčasťou Štúdie realizovateľnosti sú tiež informácie z podporných štúdií, ako napr. Štúdia posúdenia seizmicity a geologických pomerov, Štúdia vodohospodárskych pomerov, Štúdia súvisiacich a vyvolaných investícií, Štúdia pripojenia nového jadrového zdroja do prenosovej sústavy  SR, ale aj Štúdia možnosti dopravy nadrozmerných komponentov.

V rámci posúdenia seizmicity a geologických pomerov bola vypracovaná tzv. Predbežná správa, podľa ktorej neboli doteraz zistené žiadne skutočnosti, ktoré by vylučovali, prípadne podstatne sťažili realizáciu výstavby NJZ. Detailne preverenie seizmických a geologických pomerov prinesie až Záverečná správa, ktorá bude dopracovaná v roku 2013. Dokument následne verifikuje medzinárodná previerka MAAE. 

Dôležitou súčasťou Štúdie je posúdenie viacerých spôsobov zabezpečenia hlavnej dodávky projektu NJZ, jadrového paliva, ale i súvisiacich a vyvolaných investícií.  Ako najvýhodnejší model zabezpečenia hlavného kontraktu bola odporučená dodávka na kľúč, zahŕňajúca všetky dodávky a služby spojené s výstavbou a uvedením do prevádzky.

V súvislosti s ekonomickým zabezpečením projektu bolo analyzovaných šesť variant, posudzovaných z pohľadu hodnotenia investície. Tá zahŕňa nielen súčasnú čistú hodnotu projektu, mieru návratnosti, ale aj ďalšie parametre ako napr. celková potreba vlastného kapitálu, cudzích zdrojov, rozloženia investícií v čase a pod.

V rámci procesu riadenia projektu bol odporučený model riadenia jednou organizačnou jednotkou vytvorenou v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti JESS. Tá by mala prevziať zodpovednosť za celý projekt. Špecializované inžinierske a konzultačné spoločnosti by mali spoločnosti JESS poskytnúť podporu pri vykonávaní činností ako sú koordinácia projektu, prieskum staveniska, zber vstupných údajov o stavenisku, príprava kompletnej povoľovacej dokumentácie, časové plánovanie, zabezpečovanie kvality, žiadosti o licencovanie a povoľovanie, technický dozor, dohľad nad projektovým inžinieringom, výstavbou a následným uvedením do prevádzky. „Počítame s tým, že na začiatku výstavby budeme potrebovať približne 300 vlastných zamestnancov a cca 150 externých pracovníkov špecializovaných spoločností. Celkový počet zamestnancov Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska počas prevádzky by mal dosiahnuť číslo 650“potvrdil Štefan Šabík . Ako ďalej dodal, vzhľadom na fakt, že pôjde najmä o vysokokvalifikované pracovné pozície, je nevyhnuté začať proces náboru a odbornej prípravy v dostatočnom predstihu.

Súčasťou Štúdie realizovateľnosti je tiež analýza príslušnej legislatívy, predpokladaná doba potrebná pre inžinierske práce, vstupné údaje z informačných balíčkov jednotlivých potenciálnych dodávateľov a vstupné údaje z ostatných kapitol štúdie. Na základe týchto analýz boli vypracované scenáre pre tvorbu časových plánov predprípravnej a prípravnej etapy projektu. Jednotlivé scenáre zohľadňujú možnosti financovania projektu, dodávateľského systému, objednávania komponentov s dlhou dobou dodania a blokového usporiadania. V prípade plnenia kľúčových míľnikov projektu je podľa výsledkov Štúdie reálne spustenie prvého bloku do skúšobnej prevádzky po roku 2025.

Štúdia realizovateľnosti je v súčasnosti predmetom ďalšieho vyhodnocovania a analýz, ktorých výsledkom bude spracovanie podnikateľského zámeru spoločnosti JESS a stanovenie ďalších postupov.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., vznikla 31.12.2009 zápisom do Obchodného registra SR. Vytvorenie novej projektovej spoločnosti odsúhlasila Európska komisia a následne aj vláda SR, ktorá na svojom zasadnutí dňa 9.12.2009 svojím uznesením č. 893/2009 schválila návrh na založenie obchodnej spoločnosti JESS. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), ktorá vlastní 51% podiel a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49% akcií spoločnosti.

Partnerov projektu spája spoločná minulosť. ČR a SR mali až do roku 1993 spoločnú energetickú sústavu. Obe krajiny na svojich územiach spoločne budovali jadrové elektrárne na báze tlakovodných reaktorov (Jaslovské Bohunice, Dukovany, Mochovce, Temelín), majú stále podobnú skladbu energetických zdrojov, legislatívne a regulačné prostredie, ako aj pretrvávajúce obchodné a personálne väzby. Základné imanie spoločnosti bolo stanovené na 216 357 000 EUR. Manažérska kontrola podľa dohody oboch partnerov funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov.

Viac informácii nájdete na www.jess.sk

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.