Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. zapísaná v Obchodnom registri

Zápisom do Obchodného registra vznikla 31. 12. 2009 Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS, a.s.). Založenie obchodnej spoločnosti, ktorá zastreší jeden z najvýznamnejších projektov v histórii Slovenska, schválila vláda SR na svojom zasadnutí 9. 12. 2009.

Vytvorením Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa otvoril priestor na realizáciu projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
V spoločnom podniku má JAVYS 51 %-ný podiel, český partner projektu – skupina ČEZ – vlastní 49 % akcií podniku. Základné imanie spoločnosti JESS, a. s. bolo stanovené na 216 357 000 eur (6.52 mld. Sk). Manažérska kontrola spoločnosti funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov, ktorý sa premietne do všetkých orgánov spoločnosti. Slovenský JAVYS oprávňuje 51 %-ný podiel nominovať do orgánov spoločnosti JESS, a. s. generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva, rovnako ako aj predsedu dozornej rady spoločnosti.

Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a. s. sa stal Ing. Štefan Šabík, bývalý vrchný riaditeľ divízie riadenia spoločnosti JAVYS, a. s.

Slovenský JAVYS vložil do spoločného podniku nepeňažný vklad (vrátane príspevku do rezervného fondu) v hodnote 119 693 178 eur (3,61 mld. Sk), čo predstavuje 51 % podiel na základnom imaní JESS, a. s. Ten predstavujú najmä pozemky, budovy, technické štúdie, personálne zložky, pohľadávky, záväzky a ďalšie aktíva i pasíva, bez ktorých by nebolo možné výstavbu jadrového zdroja realizovať. Zároveň prispel aj peňažným vkladom v sume 1 683 099 eur (50,61 mil. Sk).
Skupina ČEZ vkladá do spoločného podniku vlastný kapitál formou peňažného vkladu (vrátane príspevku do rezervného fondu)  v celkovej výške 116 616 423 € (3,51 mld. Sk), čo predstavuje 49 % podiel na základnom imaní JESS, a. s.

Oboch partnerov projektu spája spoločná minulosť. ČR a SR mali až do roku 1993 spoločnú energetickú sústavu. Obe krajiny na svojich územiach spoločne vybudovali jadrové elektrárne na báze tlakovodných reaktorov (Jaslovské Bohunice, Dukovany, Temelín, Mochovce), majú stále podobnú skladbu energetických zdrojov, legislatívne a regulačné prostredie, ale aj pretrvávajúce obchodné a personálne väzby.

Vznik Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a. s. odsúhlasila v novembri 2009 aj Európska komisia.

V priebehu približne 12 až 18 mesiacov od vzniku spoločnosti sa predpokladá ukončenie štúdie uskutočniteľnosti. V procese štúdie sa preskúmajú podmienky lokality, zhodnotí sa vhodnosť dostupných technológií, určí sa inštalovaný výkon, popíše sa organizácia projektu, jeho obchodné zabezpečenie, finančná a ekonomická stránka projektu, ako aj náklady na výstavbu.

Výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií v histórii Slovenska. Prevádzka jadrovej elektrárne zabezpečí energetickú sebestačnosť a strategickú bezpečnosť SR, podporí zamestnanosť a rozšíří konkurenčné prostredie na trhu s výrobou a predajom elektrickej energie. Vzhľadom na fakt, že slovenská strana je akcionárom spoločnosti JESS, a. s., môže štát v budúcnosti počítať s významnými príjmami nielen vo forme priamych a nepriamych daní, ale aj dividend zo zisku tejto spoločnosti.

Eva Nováková
mluvčí
Tel.: +420 211 042 291
Mobil: +420 606 740 479
Mail: eva.novakova@cez.cz

Dobroslav Dobák
hovorca
Tel. +421 2/48262 259
Mobil: +421(0)910 834 349
Mail: dobak.dobroslav@javys.sk


Životopisy členov Predstavenstva Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.  s.
 

Ing. Štefan Šabík, predseda predstavenstva
Ing. Štefan Šabík je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Svoj profesionálny život spojil s jadrovou energetikou najskôr v Slovenských elektrárňach, a. s. s pôsobiskom v Atómových elektrárňach Mochovce. Tu pracoval od roku 1984 postupne na pozíciách technika investičnej výstavby, asistenta riaditeľa, vedúceho personálneho oddelenia, vedúceho oddelenia prípravy zamestnancov, vedúceho odboru zamestnaneckých záležitostí a odmeňovania a námestníka riaditeľa pre ľudské zdroje a služby. V rokoch 2004 až 2006 bol výkonným riaditeľom ľudských zdrojov SE, a. s. V Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. pôsobil od roku2007 azastával funkciu vrchného riaditeľa divízie riadenia.  

Ing. Ivo Kouklík, MBApodpredseda predstavenstva
Ivo Kouklík je absolventom ČVUT, fakulty jadrového a fyzikálneho inžinierstva (katedra Teorie a techniky jaderných reaktorů). Vyštudoval aj MBA na Prague International Business School. V energetike pracuje od roku 1983. Začínal ako operátor primárneho okruhu, vedúci bloku, zástupca riaditeľa pre jadrovú bezpečnosť a techniku a neskôr sa stal riaditeľom jadrovej elektrárne Dukovany. Bol zodpovedný za bezpečnosť oboch jadrových elektrární Skupiny ČEZ, pracoval aj ako riaditeľ technického rozvoja. Od roku 2006 bol zodpovedný za prípravu štúdií a analýz pre nové jadrové zdroje, hlavne dostavbu Temelína. Ako expert sa zúčastňoval na medzinárodných misiách organizovaných Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. V minulom roku bol vedúcim spoločného tímu JAVYS – ČEZ za Skupinu ČEZ, ktorého hlavnou úlohou bolo spoločne so slovenským partnerom (JAVYS) založiť a vybudovať spoločný podnik na výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

Ing. Pavel Janík, člen predstavenstva
Absolvoval Stavebnú fakultu ČVUT v Prahe. Pracoval ako Project Manager v spoločnosti ŠKODA POWER, kde realizoval energetické projekty v Latinskej Amerike a Európe. Neskôr pôsobil na pozícii Business Development Managera pre skupinu firiem PRAMACOM a vykonával funkciu konateľa v spoločnosti MEOPTA SYSTEMS. Od roku 2007 je členom tímu fúzií a akvizícií spoločnosti ČEZ, v pozícii projektového manažéra viedol M&A transakcie predovšetkým na území Ruskej federácie, Srbska a Slovenska. Medzi ne patrí aj spoločný projekt JAVYS a ČEZ na výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. 

Ing. Ján Červenák, člen predstavenstva
Ing. Ján Červenák je absolventom Fakulty ekonomiky riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1980 pracoval v Slovenských energetických strojárňach v Tlmačoch na ekonomických pozíciách. V rokoch 1996 až 1999 pôsobil na Ústrednom daňovom riaditeľstve Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vo funkcii námestníka generálneho riaditeľa pre sekciu informatiky a vnútornej správy. V období rokov 1999 až 2003 bol riaditeľom ekonomicko-obchodného úseku SES TVP v Želiezovciach a riaditeľom spoločnosti Fajne v Tlmačoch. Od roku 2003 na Daňovom riaditeľstve SR v Banskej Bystrici vykonával funkciu námestníka generálneho riaditeľa pre sekciu všeobecnej správy.

Ing. Tomáš Vavruška, člen predstavenstva
V roku 1992 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave, odbor strojná technológia so špecializáciou na automatizáciu a robotizáciu technologických procesov. V roku 1995 nastúpil ako technik realizácie investičnej výstavby v Atómových elektrárňach Bohunice. O dva roky neskôr pracoval v odbore prevádzky jadrovej elektrárne V1 na poste operátora sekundárneho okruhu a od roku 2000 bol operátorom primárneho okruhu. V rokoch 2008 – 2009 vykonával v spoločnosti JAVYS, a. s. funkcie vedúceho odboru správy strojnej technológie V1 a riaditeľa sekcie správy majetku V1. 

Ing. Andrej Žiarovský, člen predstavenstva
Vyštudoval Strojnícku fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so zameraním na tepelnú energetiku. Študuje MBA na Prague International Business School. Svoju kariéru začal v letectve a logistike. Bol technickým riaditeľom v Air Slovakia, riaditeľom divízie údržby lietadiel v LET Kunovice. Pôsobil na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vo funkcii riaditeľa sekcie civilného letectva. Od roku 2003 pracuje v energetickom sektore. Bol výkonným riaditeľom Alstom Power Slovakia a obchodným riaditeľom Alstom Power Service pre Českú a Slovenskú republiku. Pred príchodom do ČEZ pracoval pre spoločnosť Enel – Slovenské elektrárne. Od januára 2008 pôsobí v Skupine ČEZ, kde v rámci divízie Investícií riadi útvar Expertná podpora.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.