Spoločnosti JESS bol doručený požadovaný ROZSAH HODNOTENIA EIA pre NJZ

Prebiehajúci proces posudzovania vplyvov nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc na životné prostredie (EIA) sa dostal  do ďalšej fázy. V nadväznosti na vypracovaný ZÁMER, ktorý bol odovzdaný MŽP SR dňa 5.3.2014, zverejnilo dňa 29.5.2014 MŽP SR požadovaný ROZSAH HODNOTENIA navrhovanej činnosti určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

ZÁMER, ktorý je prvou dokumentáciou v rámci procesu EIA, bol odovzdaný MŽP SR dňa 5.3.2014. MŽP SR ju po internom posúdení súladu s požiadavkami zákona zverejnilo dňa 11.3.2014 na webovom portáli MŽP SR www.enviroportal.sk na adrese http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice v slovenskom jazyku a v jazykoch susediacich krajín – nemeckom, maďarskom, poľskom, ukrajinskom a aj anglickom jazyku. ZÁMER bol zverejnený aj na webovom portáli navrhovateľa spoločnosti JESS na adrese http://www.jess.sk/sk/home/o-spolocnosti/dokumenty.

Spoločnosť JESS aktívne podporovala zapojenie verejnosti do procesu oboznámenia sa zo ZÁMEROM. V dotknutých obciach boli distribuované informačné letáky a informácia o zverejnení ZÁMERU a začatí procesu stanovenia rozsahu hodnotenia bola prezentovaná aj v lokálnych a celoštátnych periodikách. Z pohľadu susedných krajín  bolo pozitívne prijímané, že ZÁMER bol zverejnený nielen v anglickom jazyku ale aj národných jazykoch susedných krajín, čo uľahčilo zapojenie verejnosti susedných krajín.

Stanovený ROZSAH HODNOTENIA pre nový jadrový zdroj požaduje, aby SPRÁVA EIA obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. primerane charakteru navrhovanej činnosti, ale s dôrazom na konkrétne rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. Ďalej ROZSAH HODNOTENIA konzistentne reflektuje všetky, pre proces EIA relevantné požiadavky a pripomienky, ktoré boli doručené dotknutými orgánmi, obcami, verejnosťou a vyjadrenia zo susedných krajín.

ROZSAH HODNOTENIA je k dispozícii v elektronickej forme na webovom portáli MŽP SR www.enviroportal.sk na adrese http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice ako aj na webovom portáli navrhovateľa spoločnosti JESS na adrese http://www.jess.sk/sk/home/o-spolocnosti/dokumenty.

Podľa časového plánu spoločnosti JESS by mala byť SPRÁVA EIA dokončená v II. polovici roka 2015. Súčasťou SPRÁVY EIA bude podrobné vyhodnotenie vplyvov nového jadrového zdroja na jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie obyvateľstva na základe vykonaných podrobných analýz. V nadväznosti na SPRÁVU EIA sa uskutočnia verejné prerokovania navrhovanej činnosti na úrovni dotknutých obcí, vrátane cezhraničných konzultácií a prerokovaní. Proces EIA uzavrie záverečné stanovisko k projektu, ktorého vydanie sa očakáva v prvej polovici roka 2016. Toto stanovisko je nevyhnutným podkladom na ďalšie povoľovacie činnosti v rámci konaní v zmysle atómového a stavebného zákona.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., vznikla 31. 12. 2009 zápisom do obchodného registra. Založenie obchodnej spoločnosti schválila vláda SR na svojom zasadnutí 9. 12. 2009. Vytvorením Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa otvoril priestor na realizáciu jedného z najvýznamnejších projektov v histórii Slovenska, projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. V spoločnom podniku má spoločnosť JAVYS 51 %, český partner projektu – skupina ČEZ – vlastní 49 % akcií podniku. Základné imanie spoločnosti JESS bolo stanovené na 216 357 000 eur (6,52 mld. Sk). Manažérska kontrola spoločnosti funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov. Vznik Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska odsúhlasila v novembri 2009 aj Európska komisia.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.