Spoločnosť JESS predložila ZÁMER k novému jadrovému zdroju

Príprava projektu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc sa dostala  do ďalšej dôležitej fázy. V súvislosti so začatým procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) odovzdala Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS) ministerstvu životného prostredia zámer na navrhovanú činnosť podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Odovzdaný ZÁMER je prvou dokumentáciou v rámci procesu EIA, ktorého príprava sa začala v druhej polovici roka 2013. ZÁMER je súčasťou predprojektovej fázy, nie samotným rozhodnutím o realizácii projektu výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc. Predložený dokument popisuje základnú charakteristiku projektu s upriamením pozornosti na informácie o súčasnom stave životného prostredia na území, kde sa plánuje činnosť vykonávať, ako aj územia, ktoré by bolo navrhovanou činnosťou dotknuté. Obsahuje tiež informácie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie s návrhmi na ich vylúčenie, zmiernenie alebo kompenzáciu v etape realizácie a prevádzky.

„Pri spracovaní ZÁMERU sme použili striktne konzervatívny prístup. Prípadné vplyvy projektu nového jadrového zdroja na životné prostredie boli hodnotené z pohľadu ich najnepriaznivejších parametrov. V rámci projektu novej jadrovej elektrárne sa uvažuje s využitím najmodernejšej technológie, ktorá je reálne k dispozícii a ktorá nebola doposiaľ použitá na našom území. Práve zásluhou technológie s využitím jadrových tlakovodných reaktorov generácie III+ sa nepredpokladajú významne negatívne radiačné a neradiačné vplyvy na životné prostredie, ani na zdravie obyvateľstva. Rovnako sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na ostatné zložky a časti životného prostredia, ako sú povrchové a podzemné vody, fauna, flóra, ekosystémy, chránené územia, prírodné zdroje, kultúrne pamiatky a pod., a to ani v prípade, keď berieme do úvahy aj kumulatívny vplyv nového jadrového zdroja a súčasných, resp. plánovaných jadrových zariadení v danej lokalite,“ definuje súhrn výsledkov predloženého ZÁMERU Štefan Šabík, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JESS.

Východiská umiestnenia vyplývajú z uznesenia vlády SR č. 948/2008 k novému jadrovému zdroju v lokalite Jaslovských Bohuníc, z návrhu Energetickej politiky SR 2013, ako aj z Koncepcie územného rozvoja SR 2011 a návrhu ÚP Trnavského samosprávneho kraja z roku 2013. V lokalite Jaslovských Bohuníc je vzhľadom na historickú previazanosť územia s jadrovou energetikou dostatok dostupných plôch, infraštruktúrnych napojení a v projekte možno od jeho začiatku počítať aj s dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, s kapacitami na spracovanie RAO, so stabilným podnikateľským prostredím a s podporou miestneho obyvateľstva.

Predložený ZÁMER je verejný dokument, ku ktorému sa môžu vyjadriť dotknuté obce, orgány štátnej správy a široká verejnosť. Po skončení procesu pripomienkovania bude určený rozsah hodnotenia. Následne sa začne spracúvať správa o hodnotení, ktorá by mala byť dokončená v II. polovici roka 2015. Súčasťou správy bude podrobné vyhodnotenie vplyvov nového jadrového zdroja na jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie obyvateľstva na základe vykonaných podrobných analýz. V nadväznosti na správu sa uskutočnia verejné prerokovania navrhovanej činnosti na úrovni dotknutých obcí vrátane cezhraničných konzultácií a prerokovaní. Proces EIA uzavrie záverečné stanovisko k projektu, ktoré by malo byť vydané v prvej polovici roka 2016. Toto stanovisko je nevyhnutným podkladom na ďalšie povoľovacie činnosti v rámci konaní v zmysle atómového a stavebného zákona.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., vznikla 31. 12. 2009 zápisom do obchodného registra. Založenie obchodnej spoločnosti schválila vláda SR na svojom zasadnutí 9. 12. 2009. Vytvorením Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa otvoril priestor na realizáciu jedného z najvýznamnejších projektov v histórii Slovenska, projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. V spoločnom podniku má spoločnosť JAVYS 51 %, český partner projektu – skupina ČEZ – vlastní 49 % akcií podniku. Základné imanie spoločnosti JESS bolo stanovené na 216 357 000 eur (6,52 mld. Sk). Manažérska kontrola spoločnosti funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov. Vznik Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska odsúhlasila v novembri 2009 aj Európska komisia.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.